Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:821 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Er det ny praksis at en kommune skal sannsynliggjøre at andre ønsker bo på eiendommen når det søkes om varig fritak fra boplikten på en eiendom, og eventuelt hvordan skal en kommune gå fram for å kunne dokumentere dette?

Begrunnelse

Landbruksdirektoratet har i vedtak datert 12.03.2015 fattet vedtak i konsesjonssak om boplikt på gården Bakken på Vestøl i Gjerstad kommune. Eiendommen utgjør ca. 3800 dekar der søker fikk konsesjon i 2005. Han har i søknad bekreftet at han vil bosette seg på eiendommen. Grunnet odelsløsningssak og behov for oppussing av huset, ble det gitt flere utsettelser for tilflytting. Til slutt ble det søkt om fritak fra boplikten, altså lemping på vilkåret om boplikt. Kommunen har stadfestet kravet om boplikt på grunnlag av eiendommens størrelse, beliggenhet samt negativ utvikling i befolkningsvekst i den del av kommunen. På grunnlag av manglende tilflytting, ble konsesjonen trukket tilbake og fylkesmannen begjærte tvangssalg.
Både fylkesmannen og Landbruksdirektoratet har bekreftet at det rettslige grunnlaget for vilkår om boplikt er til stede.
Landbruksdirektoratet har omgjort kommunens vedtak om tilbaketrekking av konsesjon samt fylkesmannens vedtak om tvangssalg. Kommunen har fått saken tilbake for ny behandling fordi det påpekes at saken ikke var tilstrekkelig opplyst ved kommunens og Fylkesmannens behandling av søknaden om frafall av vilkåret.
Kjernen i direktoratets påstand er følgende (sitat):
Kommunen har i sitt vedtak uttalt at det ikke er usannsynlig at andre vil erverve eiendommen for bosetting og drift. Sett på bakgrunn av bebyggelsens beskaffenhet, synes kommunens antagelse å være noe løst fundert. Ut fra de foreliggende opplysninger kan vi heller ikke se at det i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at det foreligger slik interesse fra andre.
Det må påpekes at kommunen hele tiden har ment at husforholdene er fint mulig å gjøre noe med ved oppussing og eventuelt tilbygg eller et eget bygg. Alle vedtak som er gjort i denne saken er det tverrpolitisk enighet om. Alle vedtak har vært enstemmige (Ap, Sp, Krf, H og Frp).
Direktoratet har uttalt i sin saksbehandling:
Det følger imidlertid av praksis, jf. Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2/2009 pkt. 8.4.2, at ønsket om å opprettholde eller styrke bosettingen bare kan ivaretas dersom det er grunn til å anta at andre som ikke allerede bor i området, vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.
Gjerstad kommune har dokumentert ut fra regelverket hvorfor det bør være bosetting på denne eiendommen. Når det rettslige grunnlaget også er bekreftet, virker det merkelig å sende saken tilbake for ny behandling på grunnlaget nevnt over.
Direktoratet viser til «praksis», men henviser kun til et rundskriv uten noe mer utdypning på hvor langt de mener kommunen skal gå i dette spørsmålet.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruksdirektoratets vedtak i saken som representanten viser til i sin begrunnelse for spørsmålet innfører ingen ny praksis ved vurdering av bopliktspørsmålet. Vedtaket bygger på en uttalelse fra Sivilombudsmannen i 2006, sak 2006/1019 der han uttaler følgende om bosettingshensynet: ”Det kan således ikke være adgang til rent rutinemessige avslag begrunnet i et alminnelig ønske om å styrke bosettingen på stedet dersom øvrige hensyn i saken taler mot at fritak gis. Landbruksmyndighetene må i slike tilfeller kunne sannsynliggjøre at andre vil bosette seg på den aktuelle eiendommen.” Denne uttalelsen ligger til grunn for departementets rundskriv M-2/2009 og danner grunnlag for dagens praksis.
Hva som kreves av kommunen, og hvordan en kommune skal gå fram, vil variere fra sak til sak da vurderingen skal være individuell og konkret. I den saken stortingsrepresentant Pollestad viser til, har Landbruksdirektoratet kommet til at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at det foreligger interesse fra andre i å kjøpe eiendommen for bosetting og drift. Kommunen er derfor bedt om å behandle saken på nytt.