Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:822 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er nå lagt frem et finansieringsopplegg for Rogfast som vil gi 300 kroner i bompenger for privatbil og 900 kroner for tunge kjøretøy. Statsråden har i Stortinget lovet en lånerente på ned mot null prosent i bompengeprosjekter.
Med ellers like forutsetninger hva blir takstene i Rogfast med en rente for prosjektet på henholdsvis 0 og 0,5 prosent?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen har nylig oversendt et forslag til finansieringsopplegg for prosjektet E39 Rogfast til berørte kommuner. Deretter skal saken legges fram for Rogaland fylkeskommune. Etter den lokalpolitiske behandlingen skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2). Følgelig er det fortsatt knyttet usikkerhet til forutsetningene som skal legges til grunn for beregning av takstnivå mm. Jeg viser i den forbindelse til at fem reguleringsplaner som gjelder prosjektet, ennå ikke er vedtatt. I perioden hvor representanten Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet, var det generelt en forutsetning at takst i bompengeprosjekter skulle beregnes med en antatt rente på 6,5 pst. Dagens regjering har varslet en bompengereform, som vil legge grunnlaget for reduserte drifts- og finansieringskostnader for bomselskapene. Dermed kan man også legge til grunn en lavere rente ved beregning av takster. Lavere takster vil ha en positiv dynamikk i den forstand at avvisningseffekten blir lavere. Dermed vil flere bilister bruke veien og være med og dele på regningen. Med utgangspunkt i foreliggende kostnadsoverslag på 14,2 mrd. 2015-kr og de forutsetninger som ellers er lagt til grunn i forslaget til finansieringsopplegg, har Statens vegvesen beregnet takstene med lånerente på henholdsvis 0 og 0,5 pst. Dette gir følgende takster sammenlignet med takstene i saksframlegget, der det er lagt til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst., som altså er lavere enn de 6,5 pst som har vært vanlig:

LånerenteTakstnivå
Lette kjøretøyTunge kjøretøy
5,5 pst.300 kr900 kr
0,5 pst.160 kr480 kr
0 pst.150 kr450 kr

Jeg må igjen påpeke at mange faktorer påvirker kostnadene i prosjektet, og det er derfor for tidlig å konkludere med hvilken takst prosjektet får. Like fullt viser regnestykkene at det kan være vesentlige besparelser for bilistene ved å legge om politikken i regjeringens retning.