Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:824 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for å sikre at naturområdet Arendal Bymark Øst blir sikret for friluftslivet, og vil ministeren ta seg tid til å møte den lokale aksjonsgruppa som frykter at trafikkstøy vil ødelegge gode naturopplevelser og rekreasjon i gang- og sykkelavstand til eget bomiljø?

Begrunnelse

Arendal Bymark øst er en viktig lokal bymark. Slike bymarker nær der folk bor er viktig for trivsel og folkehelse. Nå frykter lokalbefolkning at området kan ødelegges på grunn den planlagte E18-traseen med tilførselsvei fra Krøgenes og fra Longum. De har derfor organisert seg i Interessegruppen Bevar Arendal Bymark øst.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg vil innledningsvis understreke at det er positivt og viktig med engasjement for å bevare viktige natur- og friluftsområder i nærmiljøene våre. Jeg viser til at reguleringsplanen for E18 enstemmig ble vedtatt av Arendal kommunestyre 22. mai 2014. Fylkesmannen i Aust-Agder varslet tidlig i prosessen innsigelse til reguleringsplanen. Jeg får opplyst at innsigelsen ble trukket etter at Fylkesmannen i fellesskap med Statens vegvesen kom frem til endringer i planen, som gir en bedre ivaretakelse av de berørte miljøverdiene. Det ble bl.a. innarbeidet kompenserende tiltak for friluftslivet. Jeg legger til grunn at de miljøfaglige sidene av saken er godt utredet og at kravet om medvirkning er ivaretatt på vanlig måte i planprosessen. Reguleringsplanen er altså vedtatt av kommunen og ved senere klagebehandling stadfestet av Fylkesmannen. Saken er derfor ferdig behandlet.