Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:825 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I regjeringens forslag til endringer i motorferdselloven (Prop 35 2014-2015) foreslår regjeringen betydelig økt adgang til snøscooterkjøring i norsk natur. Forslaget kan få store negative konsekvenser for friluftsliv og dyreliv.
Hvor stor samlet trafikkøkning og økning i antall snøscooterløyper anslår statsråden at Norge vil oppleve hvis Stortinget støtter regjeringens foreslåtte lovendringer?

Begrunnelse

Det overnevnte spørsmålet er ikke besvart i lovforslaget fra regjeringen til tross for at omfanget av ny trafikk og nye løyper som følge av lovendringen er svært avgjørende indikatorer for hvor omfattende miljøkonsekvenser lovendringen vil få. Disse spørsmålene bør besvares før Stortinget tar stilling til de foreslåtte lovendringene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Som det fremgår av proposisjonen innebærer lovforslaget en utvidelse av adgangen til å bruke snøscooter i utmark, og det er sannsynlig at motorferdselen i utmark vil øke som følge av dette (proposisjonen side 15). Forslaget innebærer ikke i seg selv at det etableres snøscooterløyper for fornøyelseskjøring – forslaget innebærer at kommunene får adgang til å etablere slike løyper dersom de ønsker det. Forsøksordningen som regjeringen startet opp vinteren 2013-2014, men som ble avviklet før kommunene rakk å vedta løyper, viste at ca. 100 av landets kommuner var interessert i å ha mulighet til å etablere slike løyper. Dette kan gi en pekepinn om hvor stor interessen er for å etablere snøscooterløyper i kommunene. Det er likevel usikkert om kommuner som i utgangspunktet er interessert, faktisk kommer til å etablere løyper og i hvilket omfang de i så fall vil gjøre det. Mange forhold vil virke inn på kommunens beslutning, for eksempel holdninger hos lokalbefolkning, lokalt reiseliv, reindriftsinteresser og ulike interesseorganisasjoner. Landets kommuner er videre svært ulike, bl.a. i størrelse og topografi. Dette betyr mye for den praktiske muligheten for å anlegge løyper. Ulikheten gjør også at de sentralt fastsatte rammene for adgangen til å etablere løyper – for eksempel kravet om at løyper ikke kan legges i verneområder og at løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift – vil spille ulikt inn for de enkelte kommunene og deres mulighet for å etablere løyper og for omfanget av løypene. Jeg kan derfor vanskelig anslå samlet trafikkøkning og omfanget av nye scooterløyper slik representanten spør om. Til tross for en sannsynlig økning viser jeg til at regjeringen har satt strenge rammer for adgangen til å etablere løypene nettopp for å sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas. Rammene er satt for at nye løyper skal kunne etableres og brukes uten betydelige negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Jeg vil selvfølgelig følge nøye med på utviklingen fremover.