Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:828 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser sier at tiltak knyttet til arbeid bør være sentralt. Det er positivt. Problemer med utgiftsdekning bl.a. til transport oppstår for de som ikke kan være i 50 % aktivitet som er kravet for å få AAP og for de som har uføretrygd og vil i arbeid. Da blir utgifter til bl.a. transport et problem.
Vil statsråden endre regelverket slik at det gis slik utgiftsdekning for at tiltak knyttet til arbeid blir mulig for flere?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen mener at et trygt og fleksibelt arbeidsmarked er avgjørende for å hindre utenforskap. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Regjeringen vil derfor iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Ettersom spørsmålet har blitt stilt til arbeids- og sosialministeren, legger jeg til grunn at spørsmålet omhandler utgiftsdekning til blant annet reise i forbindelse med deltakelse på et arbeidsrettet tiltak tildelt av Arbeids- og velferdsetaten. Jeg ønsker først å presisere at det ikke er nødvendig å motta en livsoppholdsytelse fra folketrygden for å bli tildelt et arbeidsrettet tiltak og få utgiftsdekning i form av tilleggsstønader i forbindelse med deltakelse på tiltak.
Kravet for å få denne utgiftsdekningen er at medlemmet har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er ikke et krav om at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent. Mottaker av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd kan bli tildelt et arbeidsrettet tiltak om det blir ansett som nødvendig og hensiktsmessig for å hjelpe personen i eller tilbake til arbeidslivet. Før tildeling av tiltaket foretas det en individuell vurdering der valg, utforming og varighet av tiltak skjer i samarbeid med deltakeren. Etter at medlemmet har fått tildelt et tiltak, kan det gis tilleggsstønad til dekning av utgifter til daglige reiser i forbindelse med utredning eller gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak. Dette forutsetter at medlemmet ikke har ordinær lønn gjennom tiltaksdeltakelse og ikke mottar sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8. Det kan i tillegg gis dekning av utgifter til hjemreise under gjennomføringen av et arbeidsrettet tiltak. Medlemmer som på grunn av sykdom eller skade midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeids- eller undervisningsstedet, kan i stedet for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-13 gis tilleggsstønad til dekning av nødvendige transportutgifter til daglige reiser. Hva slags sykdomsdiagnose personen har, er ikke i seg selv avgjørende for hvorvidt vedkommende får et tiltak, så lenge dette tiltaket anses nødvendig og hensiktsmessig for vedkommende. Personer med psykoselidelser vil, på samme måte som andre personer med andre type diagnoser, kunne få dekket utgifter til blant annet transport under deltakelse på et arbeidsrettet tiltak. Som det fremgår av gjeldende regelverk dekkes allerede tilleggsutgifter til transport i forbindelse med deltakelse på arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Jeg er derfor usikker på i hvilke tilfeller stortingsrepresentanten viser til i sitt spørsmål når hun ønsker at flere skal få dekket slike tilleggsutgifter.