Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:833 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvor store midler ville ha blitt frigjort i løpet av de 5 årene vi har hatt etterhåndstilskudd, dersom terskelen hadde vært 35.000 solgte kinobilletter og ikke dagens 10 000?

Begrunnelse

I sitt svar på Dokument nr. 15:608 (2014-2015) skriver kulturministeren at:

"Dersom det blir mindre press på etterhåndstilskuddet, vil det kunne frigjøre mer midler til forhåndstilskudd. Det kan imidlertid ikke tallfestes hvor store midler som vil frigis til produksjon ved at terskelen heves, men det vil kunne bidra til å forebygge igangsetting av filmprosjekter som er underfinansiert eller som ikke har tilstrekkelig kvalitet, samt styrke insentivene til å oppnå flere besøkende per film."

Ettersom kulturministeren er usikker på hvilke utslag hennes forslag til økt terskel for etterhåndstilskudd vil kunne medføre er det interessant å se på hvilke utslag en slik endring ville gitt for de 5 årene vi har hatt etterhåndstilskudd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er for det første ikke mulig å gi annet enn estimater for hvilke midler som ville blitt frigjort til forhåndstilskudd i løpet av de årene vi har hatt etterhåndstilskudd dersom kriteriet for å oppnå etterhåndstilskudd hadde vært 35 000 solgte kinobilletter fra starten av. Som jeg viste til i mitt svar på Dokument nr. 15:608 (2014–2015) vil nivået på terskelen også ha innvirkning på om en produksjon blir satt i gang. Det er ikke sikkert det ville blitt produsert samme antall filmer i den siste femårsperioden dersom terskelen for etterhåndsstøtte hadde ligget på 35 000 solgte kinobilletter.
For det andre har jeg i mitt forslag til endring av terskel for etterhåndsstøtten lagt opp til at Norsk filminstitutt gis adgang til å fastsette en lavere terskel for å oppnå etterhåndstilskudd for filmer som har mottatt forhåndsstøtte etter kunstnerisk vurdering. Det ville ikke være mulig å si hvilke av filmene den siste femårsperioden dette skulle gjelde for.
Derfor gir det etter min vurdering ikke mening å gjøre beregninger av beløp ved å se på hvilke filmer i perioden 2011-2014 som har mottatt etterhåndsstøtte, differansen mellom hvor mange av disse som nådde 35 000 solgte billetter og hvor mange som ikke gjorde det, og hvilke beløp dette eventuelt kunne frigitt.