Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:834 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): På hvor mange fylkesveger og riksveger har Statens vegvesen lokalt gått inn for at det skal innføres streknings-ATK?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 796 fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik skriver samferdselsministeren at departementet kun har mottatt én søknad om innføring av såkalt streknings-ATK i denne regjeringsperioden (riksveg 658 Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen). Det er ikke merkelig at Samferdselsdepartementet kun har mottatt én slik søknad, all den tid det er fremkommet at departementet i brev til Vegdirektoratet av 29.11.2013 ga beskjed om at arbeidet med nye streknings-ATK-anlegg skal stoppes.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I tråd med regjeringsplattformen ga Samferdselsdepartementet i november 2013 Statens vegvesen beskjed om at streknings-ATK ikke skulle innføres på nye strekninger før ordningen var evaluert. Etter at TØI kom med sin rapport om evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-ATK høsten 2014, er det kommet inn én søknad om etablering av streknings-ATK. Denne gjelder Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658. Som vist til i mitt svar på spørsmål nr. 796 til representanten Juvik, har departementet avslått denne søknaden i brev av 5. mars 2015.
Jeg er ellers kjent med at Akershus fylkeskommune har fremmet ønske overfor Statens vegvesen om å etablere streknings-ATK på fylkesveg 170. Videre har Vegdirektoratet opplyst at det i forbindelse med vegvesenets arbeid med å utbedre vegtunnelene i Norge, er ønske om å benytte streknings-ATK som avbøtende tiltak i undersjøiske tunneler og i noen andre eksisterende tunneler der det er registrert høy kjørefart og ulykkesrisiko. Utover dette er jeg ikke kjent med at det har vært ønsker om etablering av streknings-ATK etter 2013.