Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:837 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Besvart: 21.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Snøværet i Oslo like før påske skapte store forsinkelser på Gardermoen for de reisende. Det er forståelig at problemer kan oppstå på grunn av værforhold, men man må spørre om hvorfor ikke reisende som har fly som eneste alternativ blir sterkere prioritert. Mange reisende til og fra Nord-Norge fikk i denne situasjon tilbud om buss istedenfor fly.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de destinasjonene som ikke kan nås på annet vis til/fra Gardermoen blir prioritert når knapphet på fly og personell oppstår, f.eks. pga. værforhold?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har stor forståelse for at det oppleves frustrerende når man får tilbud om buss fremfor fly på en så lang reise. Avinor opplyser at selskapets prioriteringsregel er slik at liv og helse alltid går først. Det betyr at ambulanser, redningsoppdrag o.l. alltid prioriteres. Avinor prioriterer imidlertid ikke mellom flyselskaper eller destinasjoner. Rekkefølgen på flyene kommer ut fra et internasjonalt anerkjent system for «First Planned, First Served». Dette innebærer at flyene håndteres i den rekkefølge (rutetiden) flyselskapene melder dem inn. Tårnpersonellet legger vanligvis opp en naturlig avgangssekvens, der det legges vekt på rutetid og når de ulike flyene er klare for avgang. I de tilfelle der det er etablert en kø av fly på taksebanesystemet, og avgangene stopper opp som følge av for eksempel dårlig vær, er det heller ikke etablert forbikjøringsmuligheter som gjør det mulig å endre rekkefølgen i denne køen. Det var altså flyselskapene, ikke Avinor, som prioriterte hvilke fly de skulle sende av gårde. Jeg ser ikke grunnlag for å gripe inn i dagens praksis.
Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelser, innstillinger og andre uforutsette hendelser er ellers regulert gjennom et felleseuropeisk regelverk (forordning (EF) nr. 261/2004), som Norge er forpliktet til å følge. I henhold til dette regelverket ligger ansvaret for å sikre passasjerenes rettigheter ved f.eks. innstillinger hos det enkelte flyselskap. Ved innstillinger sier regelverket bl.a. at flyselskapet skal tilby passasjerene enten å tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen man ikke får benyttet, å omrute passasjeren slik at han/hun kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig, eller å omrute passasjeren til et senere tidspunkt etter hans/hennes ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett. Imidlertid har ikke passasjerene krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Dårlig vær som forhindrer flytrafikken, er et eksempel på dette. Jeg forstår de reisendes frustrasjon over situasjonen, men det kan altså synes som at flyselskapene strakk seg lenger enn de strengt tatt var forpliktet til under snøværet før påske.
For å sikre at flyselskapene opererer på like vilkår i et liberalisert marked er det ikke ønskelig å pålegge selskap som trafikkerer norske lufthavner, spesielle krav. Etter min vurdering er dagens regelverk adekvat for å sikre passasjerenes rettigheter.