Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:839 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Den 1.2.11 kom politimesteren i Agder med sitt forslag til grensejustering av tjenestesteder i Agder Politidistrikt. Forslaget gikk ut på å redusere antall tjenestesteder fra dagens 27 til 11. Politidirektoratet støttet politimesterens forslag, men prosessen ble stoppet. Regjeringen har nå inngått en avtale med Venstre om en Nærpolitireform.
Innebærer denne avtalen at politimesteren i Agder nå kan gjennomføre organiseringen slik som ønsket, uten at kommunene og innbyggernes syn blir hensyntatt?

Begrunnelse

I 2010/2011 gjennomførte politimesteren i Agder det såkalte "Prosjekt Agder". Konklusjonen ble at tjenestestedene skulle reduseres fra 27 til 11. Samtlige kontorer foreslås lagt langs kyststripen med unntak av et kontor som skal plasseres i Evje og Hornes kommune.
Det kom gjennom høringen sterke kritiske synspunkter fra kommunene på forslaget, hvor bl.a. store avstander og kjennskap til lokalsamfunnet ble fremhevet. Spørsmålet er om regjeringens avtale med Venstre om en nærpolitireform, der beslutningsmyndighet om organisering av tjenestestedene nå blir lagt til politimesteren, innebærer at politimesteren i Agder nå kan gjennomføre sitt opprinnelige forslag.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Avtalen som regjeringspartiene inngikk med Venstre, og som spørsmålsstilleren referer til, skal bidra til et robust nærpoliti som sikrer trygge lokalsamfunn. Denne avtalen innebærer ikke at den enkelte politimester kan gjennomføre lokal omorganisering uten at kommunene og innbyggernes syn blir hensyntatt.
Av avtalens pkt. 13. 3 - Endring av tjenestestedsstruktur - går det klart frem at

«Beslutning om sammenslåing av tjenestesteder skal treffes av Politidirektoratet etter forutgående involvering av berørte lokale interesser. Den enkelte kommune som berøres av strukturendring kan påklage Politidirektoratets beslutning på grunnlag av feil i saksbehandlingen og at endret tjenestestedsstruktur ikke oppfyller kravene nevnt i avtalens kapittel 5. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans.»

Nærpolitireformen ligger for tiden til behandling i Stortinget.