Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:840 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Den 17.02.2015 vedtok Stortinget å pålegge regjeringen å utforme retningslinjer for en egen ordning som ville innebære at kamptolker Forsvaret brukte i Afghanistan kan få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Saken haster fordi tolkene lever under konstant trussel.
Kan Justisdepartementet redegjøre for hva som er gjort helt konkret for å effektuere vedtaket i sin helhet, og når vil ordningen være på plass?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider om å finne løsninger for å håndtere både «kamptolkene» i Afghanistan og lokalt ansatt personell i internasjonale operasjoner. Vi arbeider med å vurdere ulike modeller for hvordan Stortingets vedtak kan gjennomføres, det vil si både muligheten for å gi tillatelser i medhold av utlendingslovens kapittel 14 om saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, og å benytte kvoten for overføringsflyktninger. Det vurderes nå hva som vil være mest hensiktsmessig, bl.a. ut fra tidsperspektivet. Videre skal det fastsettes hva som skal forstås med begrepet «kamptolk», og at det skal være en lav terskel for å gi opphold til denne gruppen tolker. Ikke minst arbeides det med å finne praktiske løsninger for gjennomføring av ordningen på bakken i Afghanistan. Fordi det norske militære nærværet i Afghanistan er betydelig redusert, vil det være utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen. Det er særlig sikkerhetssituasjonen som setter skranker. Dette vil kunne medføre kostnader som det må tas høyde for. Dette arbeidet er høyt prioritert av regjeringen. Så snart disse forholdene er avklart vil regjeringen behandle et samlet forslag om håndteringen av «kamptolkene» i Afghanistan og retningslinjer for håndtering av lokalt ansatt personell for fremtidige operasjoner, slik at Stortingets vedtak blir ivaretatt. Dette blir gjort så snart det er praktisk mulig. Gjennom Veteranforbundet SIOPS vil aktuelle søkere nå snarlig få tilsendt et skjema for å kunne starte forberedelsen av sine saker. Jeg gjør oppmerksom på at lokalt ansatt personell som er tilknyttet det norske militære bidraget som fortsatt er i Afghanistan, er omfattet av den gjeldende spesialordningen og vil bli inkludert i den reviderte ordningen i tråd med forslaget til Stortinget. Forsvaret har fastsatt nye interne retningslinjer for håndtering av lokalt ansatt personell i internasjonale operasjoner. Disse trådte i kraft 1. januar 2015. Retningslinjene angir hvordan Forsvaret skal anvende lokalt ansatt personell i felt (roller, oppgaver), men ikke hvorvidt dette personellet skal kunne få komme til Norge ved en norsk tilbaketrekking fra den aktuelle operasjonen. Dette er forhold som må reguleres i utlendingsloven/utlendingsforskriften.