Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:841 (2014-2015)
Innlevert: 08.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 15.04.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Påstått medlemsjuks fra den katolske kirkes side er et tema. Når det gjelder kontroll over disponering av midlene fra det offentlige, er det et godt prinsipp at det pålegges revisjonsplikt for disse midlene.
Hva gjør departementet for at det pålegges revisjonskrav for bruken og disponering av overførte statlige og kommunale midler også for kirkelige og humanetiske organisasjoner som mottar offentlig tilskudd og støtte?

Begrunnelse

Det er avdekket uregelmessigheter i forbindelse med overføringer til den romersk katolske kirke i Norge. Forholdet er anmeldt. Politiet har tatt ut siktelse for bedrageri eller medvirkning til bedrageri for ca. 50 mill. kroner. Det bør være rimelig å anta at departementet vil iverksette tiltak som reduserer muligheten for å erverve slike midler på en uregelmessig måte i fremtiden. Med andre ord at systemet blir strammere; mer gjennomsiktig og kontrolllerbart. Samtidig er det verdt og merke seg at trossamfunn pr i dag ikke har revisjonsplikt.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke har lovfestet rett til å kreve årlige tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av tros- eller livssynssamfunnet. Tilskuddet skal være om lag like stort som statens og kommunenes budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.
Det er fylkesmannsembetene som forvalter tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal brukes til henholdsvis religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og lov om tilskott til livssynssamfunn § 1 annet ledd.
For det statlige og kommune tilskuddet skal samfunnet føre eget regnskap som viser hva tilskuddet er anvendt til. Regnskap og årsrapport om virksomheten skal sendes fylkesmannen. Når det statlige tilskuddet er kr 100 000 eller høyere skal regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor.
Tilskudd som ikke er benyttet i tråd med lovverkets forutsetninger, kan kreves tilbakebetalt.