Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:845 (2014-2015)
Innlevert: 09.04.2015
Sendt: 09.04.2015
Besvart: 14.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden involvere nukleærmedisinere i pakkeforløpene som er laget for kreftbehandling, og sikre at PET-scanning blir en del av pakkeforløpnene?

Begrunnelse

Norge ligger sammen med Storbritannia på bunnen i Europa i bruken av PET-scanning for å diagnostisere alvorlige sykdommer tidlig. Danmark har PET-scanning som en del av sine pakkeforløp når det er spørsmål om kreft eller annen alvorlig sykdom.
I dag bruker Norge kun PET-scanning som en del av standarden på en type lungecancer. Når en vet at bruk av PET-scanning sammen med CT og MR kan gi et bedre bilde av sykdommen, og en kan gi en enda bedre målretta behandling, så er dette en teknologi som kan gi store helsegevinster.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I følge Helsedirektoratet er bruk av PET, vanligvis som PET-CT, vurdert i utredningen av pasienter som inngår i pakkeforløpene, og er omtalt i de forløpene der de norske fagmiljøene mener PET-CT har en plass. Dette gjelder for eksempel lungekreft og lymfekreft. Omtalen i pakkeforløpene baserer seg på de nasjonale faglige retningslinjene som utgis av Helsedirektoratet og som i større detalj beskriver eventuell bruk av PET-CT ved ulike kreftsykdommer. I følge Helsedirektoratet er det generelt slik at PET primært benyttes for å kartlegge sykdomsutbredelse bedre, for å kunne gi en så optimal og persontilpasset kreftbehandling som mulig.
Når det gjelder spørsmålet om å involvere nukleærmedisinere i pakkeforløpene er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere dette.
Helsedirektoratet følger med på forhold som er av betydning for folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 at Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.
De nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er utarbeidet av Helsedirektoratet i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.
Innholdet i de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av de ulike kreftsykdommer vurderes jevnlig og oppdateres når det er nødvendig.