Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:851 (2014-2015)
Innlevert: 09.04.2015
Sendt: 09.04.2015
Besvart: 16.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vi vet at det brukes store mengder av stoffet Narasin i kyllingfôr, og vi vet at det er et internasjonalt patentgodkjent antibiotikum.
Hvorfor tillater statsråden bruk av antibiotika i alt fôr til hele oppfôringsperioden av all norsk kylling når det samtidig er forbudt ved norsk lov å bruke antibiotika i oppfôring til alle dyr hele tiden?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil presisere at det ikke er tillatt å bruke antibiotika som tilsetningsstoff i fôr til dyr.
Fôrtilsetningsstoffet Narasin brukes rutinemessig til slaktekylling for å forebygge en tarmsykdom. Legemiddelet er i Europa klassifisert som et koksidiostatikum, et fôrtilsetningsstoff. Koksidiostatika er stoff som virker mot koksidier (encellede organismer) som opptrer som snyltere i tarmen til en del dyr, særlig slaktekylling.
Regelverket om godkjenning og bruk av tilsetningsstoffer i fôr er en del av EØS-avtalen. Narasin er tillatt som fôrtilsetning, selv om det i EØS ikke er tillatt å bruke antibiotika forebyggende.
Enkelte studier indikerer at bruk av Narasin kan ha betydning for utvikling av antibiotikaresistens, men her er det behov for mer kunnskap. Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å se nærmere på dette.
Det er kjent at Narasin også har en antibakteriell effekt, og enkelte eksperter hevder at Narasin er viktig for å ivareta god dyrehelse. Dersom dette middelet forbys i produksjon av kyllingkjøtt, risikerer vi forhøyet antibiotikabruk. Ifølge Animalia, som leverer faglig støtte og veterinærtjenester til norske bønder, vil penicillinbruken kunne øke kraftig dersom fôrtilsetningen Narasin fases ut av kyllingproduksjonen.
Veterinærinstituttet og Animalia samarbeider om et forskningsprosjekt der de vil se på mulighetene for å produsere kylling uten bruk av Narasin.
Jeg vil følge nøye med på utviklingen på dette området, og jeg vil iverksette eventuelle myndighetstiltak dersom Vitenskapskomiteens vurdering eller annen kunnskap tilsier dette.