Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:854 (2014-2015)
Innlevert: 10.04.2015
Sendt: 10.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan vil statsråden sørge for et minimum av reelle akuttovernattingstilbud til fattige tilreisende fra EØS-området som oppholder seg i Bergen, som tilfredsstiller minstestandarder når det gjelder helse og trygghet?

Begrunnelse

I Bergen har Kirkens bymisjon siden høsten 2013 driftet akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende fra EØS-området. Dette tilbudet er i hovedsak finansiert av midler fra Justisdepartementet. Fra 1. april 2015 opphører dette tilskuddet fra departementet. Som følge av dette, sier Kirkens Bymisjon at tilbudet må stenges sommerhalvåret 2015. De siste dagene har bergensmedia avdekket hvordan bostedsløse bor under helsefarlige forhold i et tomt hus i Kalfarveien fordi de ikke har noe annet tilbud.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har siden sommeren 2013 forvaltet en tilskuddsordning for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Tilskuddsordningen skal blant annet kunne brukes til overnattingstilbud som organisasjoner eller kommuner drifter for tilreisende. Ved den første tildelingen i 2013 fikk Kirkens Bymisjon Bergen 1,3 millioner kroner til et overnattingstilbud. Ved tildelingen i 2014 fikk de 1,7 millioner. Ved tildelingen i 2014 ble det ikke gitt midler til rene rådgivningstiltak, slik at overnattingstilbudene mottok noe høyere beløp enn i 2013 og nå i 2015. For 2015 fikk Kirkens Bymisjon Bergen tildelt 1,3 millioner kroner ved vedtak av 5. mars 2015. De søkte om 2,22 millioner av tilskuddsordningen på 10 millioner. I likhet med de fleste søkere, tillot ikke rammen for tilskuddsordningen at man kunne gi Kirkens Bymisjon Bergen hele beløpet de søkte om. De har ikke påklaget vedtaket. Kirkens Bymisjon Bergen har opplyst at de på bakgrunn av den reduserte tildelingen har truffet en beslutning om bare å drifte overnattingstilbudet halve året, og da i den kaldeste perioden. De avsluttet sesongen 1. april, og vil starte tilbudet igjen i oktober. Som det fremgår, er det fra Justis- og beredskapsdepartementets side gitt økonomisk støtte til overnattingstilbud. Det tilligger imidlertid andre myndigheter å føre tilsyn med om de overnattingstilbudene som etableres, tilfredsstiller etablerte standarder hva angår helse og trygghet. Kommunale myndigheter må fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere akuttiltak overfor personer som oppholder seg i kommunen.