Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:862 (2014-2015)
Innlevert: 14.04.2015
Sendt: 14.04.2015
Besvart: 23.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): 17. februar i år vedtok Stortinget å be regjeringen utforme retningslinjer som innebærer at kamptolker som Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 til november 2014 kan få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Bakgrunnen var bekymringsmeldinger om 26 tidligere kamptolker som på grunn av sine tidligere oppdrag for det norske forsvaret nå levede i livsfare. Stortinget la klare føringer for at det ble forventet rask oppfølging.
Hva er til nå gjort for å følge opp Stortingets vedtak og når kan kamptolkene komme til Norge?

Begrunnelse

Det var et samlet Storting som 17. februar vedtok å be regjeringen utforme retningslinjer, i form av en egen ordning, som innebærer at kamptolker Forsvaret brukte i Afghanistan kan få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Det var representanter fra Sp, KrF, SV, Venstre og MDG som fremmet saken, men forslaget ble enstemmig vedtatt. Bakgrunnen var Veteranforbundet SIOPS bekymringsmelding om 26 tidligere kamptolker som på grunn av sine oppdrag for det norske forsvaret i Afghanistan nå levde i livsfare.
Stortinget understreket at dette var en hastesak som det ble forventet rask oppfølging av. Etter de opplysninger som senere er framkommet, er vedtaket enda ikke fulgt opp av regjeringen. Dette gir en kritisk situasjon for sikkerheten til de berørte tolkene. Det er derfor avgjørende at saken nå får en rask og effektiv framdrift.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har nå besluttet at «kamptolkene» i Afghanistan skal håndteres innenfor rammen av kvoten for overføringsflyktninger ved at den gjeldende spesialordningen justeres. Av tidshensyn mener regjeringen det er mest hensiktsmessig å anvende kvoten for denne gruppen. Deretter vil departementet uarbeide nytt regelverk for fremtidige utenlandsoperasjoner i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Det viktigste er at vi nå får på plass en ordning for de som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan. Departementet er i ferd med å utarbeide et rundskriv for å sikre at disse kan tas på den norske overføringskvoten. Rundskrivet uarbeides nå i samarbeid med blant annet Forsvarsdepartementet. Rundskrivet vil snart foreligge og deretter kan UDI starte behandlingen av sakene.
For gjennomføring av praktiske oppgaver i Kabul forutsettes det at det er tilrådelig i et sikkerhetsperspektiv, og at dette vurderes løpende. Ellers vil prosedyrene for saksbehandling følge samme løp som etter gjeldende spesialordning. Noen kamptolker som har vært ansatt etter 1.1.2006 befinner seg i dag i tredjeland. For at de skal få prøvet sin sak vil det bli formidlet beskjed via Veteranforbundet SIOPS om at de må kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Gjennom SIOPS vil aktuelle søkere snarlig få tilsendt et skjema for å kunne starte forberedelsen av sine saker.
Fordi det norske militære nærværet i Afghanistan er betydelig redusert, er det utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen. Det er særlig sikkerhetssituasjonen for norsk personell, som setter skranker. De forannevnte departementene samarbeider om å finne egnede løsninger. Dette arbeidet er høyt prioritert av regjeringen og saksbehandlingen vil bli prioritert i alle ledd.