Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:865 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 15.04.2015
Besvart: 21.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): E6 over Skjellesvikskaret i Nordland har flere ganger i år vært stengt på grunn av rasfare. Ved siste stenging var også omkjøringsmuligheten over Kjøpsvik rv 827 stengt på grunn av rasfare. Eneste alternativ til nord-sør trafikken var da fergeforbindelsen fra Bognes til Lødingen, som vil være en betydelig omvei for mange. Dette er ikke holdbart.
Hva vil ministeren gjøre på kort og lang sikt for å bedre denne situasjonen slik at man unngår stenging av landets hovedferdselsåre E6 på grunn av rasfare?

Begrunnelse

I forrige uke ble igjen E6 over Skjellesvikskaret stengt i flere dager på grunn av rasfare. Dette medfører at landets hoved ferdselsåre E6 ikke kan benyttes av trafikantene og i tillegg medførte dette at fastboende og fritidsboende ble totalt innesperret.
Så langt jeg er kjent med er ikke denne strekningen definert som et rasutsatt område av Statens Vegvesen, men vil bli tatt med i neste rullering. Det ligger heller ikke inne noen utbedringer eller tunnel på den utsatte strekningen i vedtatte Transportplan.
Som ministeren sikkert forstår er dette en uholdbar situasjon som man må finne både en snarlig kortsiktig løsning- og en mere permanent langsiktig løsning på. Jeg er kjent med at lokale initiativtakere mener det kan gjøres en begrenset ras-sikrings tiltak ved å bygge en stein-voll på 50-60 meter på vestsiden av E6, dette vil kunne gi en bedring av rasfaren på kort sikt.
Om dette lar seg gjøre eller man må gjøre andre midlertidige tiltak for å redusere rasfaren bør snarest sees på. Jeg er kjent med at det ligger en KVU for strekningen Mørsvikbotn-Ballangen fra 2012, der denne strekningen er omtalt og foreslått sikret med tunnel og andre sikringstiltak. En fremtidig fergefri E6 med kryssing av Tysfjord vil også kunne ha betydning for valg at tiltak.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er kjent med at den aktuelle strekningen har vært stengt to ganger på grunn av fare for skred. I den siste stengningsperioden (7. – 11. april 2015) gikk det også skred ned mot rv 827 som er omkjøringsrute når E6 er stengt. Dermed ble også denne vegen stengt i 11 timer. Omkjøringsmuligheten blir da svært lang, ferje fra Bognes til Lødingen. Det er sjelden at begge disse strekningene blir stengt samtidig, noe som har skjedd bare tre ganger.
Skjellesvikskaret har vært stengt 9 ganger siden 2010 med til sammen 191 timer, dvs. 21 timer i snitt per stenging.
Når Skjellesvikskaret er stengt, er det ikke behov for å opprettholde normal trafikk i ferjesambandet Bognes – Skarberget. Ferja brukes derfor som suppleringsferje i sambandet rv 827 Drag – Kjøpsvik for å ta unna den økte trafikken. For å unngå at de fastboende på strekningen Skarberget – Skjellesvikskaret skal bli helt isolert, opprettholdes likevel to avganger per dag mellom Bognes og Skarberget. Det er også åpnet for at det ved telefonhenvendelse vil være mulig å seile ekstra tur til Skarberget.
I følge Statens vegvesen er den skredutsatte strekningen gjennom Skjellevikskaret klassifisert med høy prioritet ut fra skredfrekvens, trafikkmengde og omkjøringsmuligheter. Strekningen inngår i etatens beredskapsplan for naturfare med prosedyrer for stenging/åpning i samsvar med interne rutiner i etaten. I dette inngår aktiv skredkontroll med bruk av helikopter for styrt utløsning av skred med lufttrykksbølger når snø- og værforhold tillater det.
Da regjeringen Stoltenberg behandlet konseptvalgutredningen for E6 Mørsvikbotn – Ballangen i 2013, ble det bestemt at utbygging i dagens korridor med ferje over Tysfjorden skal legges til grunn for videre planlegging. I dette inngår blant annet utbedring av stigningsforholdene for å bedre tungtransportens framkommelighet vinterstid. Dette medfører en mer omfattende løsning i Skjellevikskaret med lengre tunnel og ny veg som vil fjerne stigningen opp mot skaret samtidig som vegen sikres mot skred. Det innebærer en tunnel på om lag 2 km, og om lag 1,5 km ny veg. Med forbehold om at tiltaket ikke er detaljert planlagt, legger Statens vegvesen inntil videre til grunn at kostnaden ligger på 450-500 mill. kr.
Strekningen er ikke prioritert i inneværende NTP (2014-2023). Eventuell prioritering av prosjektet vil være gjenstand for vurdering i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan.
Jeg er også kjent med at det har vært reist spørsmål om en 50-60 meter steinvoll på vestsiden av E6 kan bygges for å gi en bedring av skredfaren på kort sikt. Dette vil ha en kostnad på om lag 20 mill. kr. Typisk skredbredde er om lag 200 meter, og skred kan komme på flere steder innenfor en strekning på omlag 1 000 meter. Statens vegvesen har derfor vurdert en slik løsning som lite hensiktsmessig.