Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:866 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 15.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel muslimske barn, forteller om krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen. Enkelte fylkesmenn har også begynt å godkjenne religiøst begrunnet kjønnsdelt undervisning. Flere rektorer og fylkesmenn viser blant annet til en veileder utarbeidet av KD, der det åpnes for kjønnsdelt undervisning.
Vil statsråden foreta en endring i veilederen, slik at hovedregelen om at kjønnsdeling ikke skal forekomme kommer tydeligere frem?

Begrunnelse

I veilederen fra Kunnskapsdepartementet står det følgende:

«Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er til stede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov.»

Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel muslimske barn, forteller om et økende krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen. Skolelederforbundet og Institutt for samfunnsforskning er blant dem som nå etterlyser klarere retningslinjer for hva slags praksis man skal legge seg på. Frp mener at retningslinjene fra departementet bør endres, slik at det tydeliggjøres at likestillings- og integreringshensyn skal veie tyngre enn religiøse krav om kjønnsdelt undervisning.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Det følger av opplæringsloven § 8-2 at:

”Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør”. Uttrykket til vanleg viser at vi står overfor en hovedregel, men der det også er mulighet for unntak. Departementets veileder, som det vises til, inneholder en tolkning av denne bestemmelsen. I spørsmålet til skriftlig besvarelse vises det til et sitat fra veilederen i denne sammenheng, men det utelates to setninger av betydning som står henholdsvis foran og bak det siterte. Den fullstendige teksten lyder da slik (de utelatte setningene er understreket):

”Når det gjelder kravet om at elevene til vanleg heller ikke kan deles i grupper ut fra kjønn eller etnisk tilhørighet, må også dette ses som en hovedregel, men der det i begrenset grad kan være mulig å gjøre unntak når det foreligger tungtveiende elevhensyn. Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er tilstede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov. Det må likevel skje en avveining av hensyn og der hensynet til elevfellesskapet uavhengig av hva som ellers skiller også er viktig”.

Jeg mener dette er en riktig tolkning av gjeldende rett. Det kan dessuten tilføyes at denne tolkningen også er i harmoni med opplæringsloven § 2-3a som forutsetter at skolen viser respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning, noe som igjen er i harmoni med menneskerettighetene. Departementet har ikke mottatt signaler som peker i retning av at det er et vesentlig problem at det budskapet som gis i veiledningen ikke blir oppfattet i rimelig grad. Kunnskapsdepartementet vil likevel gjøre en gjennomgang for å se om det er behov for å presisere regelverket og formidlingen av dette.