Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:872 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 16.04.2015
Besvart: 21.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil justisministeren ta ansvar for at nærpolitiet i Øst-Finnmark styrkes, og ikke svekkes?

Begrunnelse

I brev fra Øst-Finnmark politidistrikt til Politidirektoratet av 10.03.15 framgår det at Øst-Finnmark politidistrikt må kutte mellom 7 og 10 årsverk. Dette står i skarp kontrast til regjeringens klart uttalte løfter om å styrke nærpolitiet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringens mål er å styrke nærpolitiet og utvikle fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Driftsbudsjettet til politiet er økt med 1 mrd. kroner fra saldert budsjett 2014 til saldert budsjett 2015 (merverdiavgift inkludert). Pris- og lønnsjustering utgjør 430 mill. kroner av økningen. Det er blant annet lagt inn midler til om lag 350 nye politistillinger og om lag 50 nye påtalejurister som fordeles i politietaten, samt midler til igangsetting og gjennomføring av nærpolitireformen. Politidirektoratet har det utøvende ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. Dette omfatter også fullmakten til fordeling av midler og utforming av disponeringsskriv, innenfor de rammer og føringer Justis- og beredskapsdepartementet har gitt i sitt tildelingsbrev. Innenfor tildelte rammer er den enkelte politimester ansvarlig for en balansert ressursfordeling i politidistriktet og fastsetter distriktets årsverksramme.
Politidirektoratet, som er forelagt spørsmålet, opplyser at de følger utviklingen i budsjettsituasjonen til politidistriktene nøye, både gjennom den ordinære styringsdialogen og i særskilte budsjettmøter med politidistriktene ved behov. Direktoratet har tillit til at politimesteren i Øst-finnmark disponerer tildelte ressurser og etablerer tjenesteordninger som sikrer en tilfredsstillende polititjeneste i hele politidistriktet Jeg legger på bakgrunn av ovennevnte til grunn at Politidirektoratets fordeling av tildelte midler samlet sett vil bidra til å styrke polititjenesten på en hensiktsmessig måte.