Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:876 (2014-2015)
Innlevert: 16.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er varslet et nytt statlig vegselskap. Selskapet skal få 5 milliarder kroner i året i 20 år pluss 30 milliarder samlet i bompenger for å bygge ut 7 prosjekter.
Hva er henholdsvis kostnadsanslag og bompengebidrag for hvert av prosjektene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er meget tilfreds med at regjeringen gjennom Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren har lagt fram for Stortinget flere ulike grep for å gjøre utbygging av vegnettet raskere og mer effektivt. Ett av de grepene som presenteres i meldingen, er etableringen av et utbyggingsselskap for veg. Gjennom mer helhetlig, sammenhengende og rasjonell utbygging og mer langsiktig og forutsigbar finansiering vil utbyggingsselskapet raskere kunne bygge ut hovedvegnettet som binder landet sammen og knytter dette vegnettet effektivt til hovedvegnettet i utlandet.
Til grunn for utbyggingsselskapets oppstartsportefølje har regjeringen tatt utgangspunkt i de prioriteringer som ligger i Nasjonal transportplan 2014-2023. Ut fra selskapets formål om mer helhetlig og effektiv utbygging og at regjeringen legger opp til økt satsing i vegsektoren i forhold til gjeldende transportplan, legges det opp til en noe raskere utbygging for flere av prosjektene enn forutsatt i NTP 2014-2023. For å tilrettelegge for ytterligere effektiv og helhetlig utbygging har regjeringen løftet inn flere prosjekter som ikke er prioritert i planen, men som står i naturlig forbindelse med prosjekter som er prioritert.

Oppstartsporteføljen regjeringen legger opp til å gi utbyggingsselskapet ansvar for, består av uutbygde prosjekter på strekningene:

•E39 Søgne - Lyngdal - Ålgård i Vest-Agder og Rogaland
•E18/E39 Kristiansand – Søgne i Vest-Agder
•E18 Langangen – Grimstad i Telemark og Aust-Agder
•E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark
•E6 Moelv – Lillehammer – Ensby i Hedmark og Oppland
•E6 Ulsberg – Melhus i Sør-Trøndelag
•E6 Ranheim – Åsen i Sør- og Nord-Trøndelag

Det foreløpige kostnadsoverslaget for oppstartsporteføljen er om lag 130 mrd. 2015-kr. I og med at prosjektene har kommet ulikt langt i planavklaring vil det være usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget for oppstartsporteføljen. Kostnadsoverslag for de ulike strekninger framgår av tabell 2.1 i ovennevnte melding til Stortinget.

Utbyggingsselskapet vil få i oppdrag å bygge ut oppstartsporteføljen med en utbyggingstid på 20 år og vil få tilført midler over statsbudsjettet med et årlig beløp på anslagsvis 5 mrd. kroner til selskapets utbygging når aktiviteten i selskapet er innfaset. Den samlede bompengeandelen av faktisk utbyggingskostnad for oppstartsporteføljen forutsettes lagt på samme nivå som i planrammen for Nasjonal transportplan 2014-2023. I tillegg vil bompengereformen, som også er omtalt i Stortingsmelding om vegreform, gi lettelser for bilistene slik at den reelle bompengeandelen blir lavere med dagens regjering enn regjeringen hvor representanten Pollestad var statssekretær. Saker om bompengefinansiering, og dermed fastsettelse av bompengebidrag, for de ulike strekninger i utbyggingsselskapets oppstartsportefølje vil på ordinær måte bli lagt fram for Stortinget.