Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:878 (2014-2015)
Innlevert: 16.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 24.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Regjeringen har varslet en stortingsmelding om iskanten, men så langt vi kjenner til har ikke regjeringen fulgt vanlig prosedyre for oppdatering av forvaltningsplaner, dvs. at Faglig forum ikke har lagt fram et omforent faggrunnlag og ingenting er sendt på høring.
Hvorfor har klima- og miljøministeren ikke fulgt vanlig prosedyre når det gjelder spørsmålet om iskanten?

Begrunnelse

Norge skal være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av havområdene. Det er et mål å sikre en helhetlig, økosystembasert forvaltning som tar vare på naturmangfoldet og gir grunnlag for en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Internasjonalt har Norge en ledende rolle i å utvikle kunnskap om og forvaltning av miljøet og ressursene i havområdene og på kontinentalsokkelen.
Alle de norske havområdene har egne forvaltningsplaner. Forvaltningsplanene er et verktøy for å samordne og prioritere i forvaltningen av havområdene, slik at vi sikrer bærekraftig bruk og beskyttelse av de marine økosystemene. Miljødirektoratet leder et faglig forum som skal utrede det faglige arbeidet på tvers av alle havområdene.
Det er gledelig at Miljødirektoratet før påske offentliggjorde fagliggrunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen om Norskehavet, som er utarbeidet av Faglig forum. Vanlig prosedyre ved oppdateringer av forvaltningsplanene er at faggrunnlaget sendes på høring, og at det deretter utarbeides en stortingsmelding.
Regjeringen har varslet at den vil fremme en melding til Stortinget om revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten i 2020 og på klima- og miljødepartementets nettsider kan vi lese at formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Videre står det at arbeidet med det faglige grunnlaget for meldingen startes opp i Faglig forum, inkludert Norsk Polarinstitutt, i inneværende stortingsperiode.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det er to rådgivende grupper på etats- og forskningsnivå som arbeider med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene. Disse er Faglig forum som ledes av Miljødirektoratet, og Overvåkingsgruppen som ledes av Havforskningsinstituttet. Overvåkingsgruppen ga i sin rapport i 2014 en evaluering av tilstanden i økosystemet i Barentshavet – Lofoten med fokus på endringer. Denne oppdaterte faglige kunnskapen er, sammen med de oppdaterte beregningene av forvaltningsplanens iskant fra Norsk Polarinstitutt og fagrapporter om bl.a. oljevern og skipstrafikk i nordområdene, faglig grunnlag for arbeidet med denne oppdateringen av forvaltningsplanen. Det geografiske hovedfokuset for denne oppdateringen er den nordlige/ arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten. For revidering av forvaltningsplanen i 2020, som vil omfatte hele forvaltningsplanområdet, vil det faglige grunnlaget på vanlig måte utarbeides gjennom Faglig forum.