Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:881 (2014-2015)
Innlevert: 17.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 23.04.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hvilke tiltak vil likestillingsministeren og regjeringen sette i gang for å bekjempe seksuell trakassering?

Begrunnelse

I kjølvannet av NRK-programmet "Trygdekontoret" sin hets av en kvinnelig debattant har vi gjennom emneknaggen #jegharopplevd fått lese flere hundre kvinners historier om seksuell trakassering. I kampanjen, som ble startet av det feministiske tidsskriftet Fett, forteller kvinner om seksuell trakassering, diskriminering og overgrep. Den enorme responsen kampanjen har fått viser hvor omfattende seksuell trakassering fortsatt er for jenter og kvinner i Norge og at dette er et problem mange møter i hverdagen.
Uønsket oppmerksomhet rundt kjønn, kropp og seksualitet gjenspeiler holdninger i samfunnet. Seksuell trakassering hemmer kvinners frihet og er et strukturelt likestillingsproblem.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: De mange historiene delt på emneknaggen #jegharopplevd den siste tiden har gjort et sterkt inntrykk. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge i dag, viser disse historiene at vi fortsatt har en vei å gå også når det gjelder holdninger. Ingen skal oppleve å bli utsatt for diskriminering, trakassering og vold. Denne regjeringen tar disse problemene alvorlig.

Likestillingsloven gir rettslig vern

Det rettslige vernet mot seksuell trakassering er solid. Likestillingsloven har et eget, særskilt forbud mot trakassering (§ 8) hvor det slås fast at Trakassering på grunn av kjønn eller seksuell trakassering er forbudt. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Barnehage og skole

Barnehage og skole skal bl.a. fremme likeverd og likestilling mennesker i mellom. Gjennom lov og planverk forankres likestilling som en bærende verdi i både barnehage og skole.
I barnehagens rammeplanen heter det: ”Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen.” I tillegg arbeider regjeringen for å heve kompetansen i barnehagesektoren. Gjennom Fylkesmannen gis det midler til kompetansetiltak, og i år er 3,5 millioner kroner av disse midlene rettet spesielt mot barnehager som gjennomfører likestillingsprosjekter.
Skolens læreplanverk slår fast at opplæringen skal gi god allmenndannelse som forutsetning for en helhetlig personlig utvikling og mangfoldige mellommenneskelige relasjoner. Dette er ikke minst relevant for å hindre at elever krenker andres grenser, begår seksuelle overgrep eller utøver vold. Temaer knyttet til familie, samliv og seksualitet er forankret bl.a. i læreplanverkets generelle del og i kompetansemålene i ulike fag i grunnskolen, som samfunnsfag, naturfag, religion, livssyn og etikk og norsk. Mål for elevenes kunnskap om vold, krenkelser, vold knyttet til seksualitet og vold i nære relasjoner ble tydeliggjort og styrket i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn og Vg1/Vg2 fra skoleåret 2013/2014. I 2009 ble det utarbeidet et ressurshefte (revidert i 2011) for å gi lærerne en faglig ressurs for undervisningsopplegg i grunnskolen når temaer knyttet til seksuell trakassering og kjønnsrelatert mobbing blir tatt opp.
I forbindelse med arbeidet med oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø vil Kunnskapsdepartementet vurdere relevante forslag på områdene krenkelser, mobbing, trakassering (herunder seksuell trakassering) og diskriminering etter høringsrunden.

Forskning

Kunnskap er viktig for å kunne iverksette tiltak som gir effekt for å komme seksuell trakassering til livs. Det er derfor satt av 500 000 kroner i 2015 til et forskningsprosjekt om seksuell trakassering på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett.

Et tema i trepartsamarbeidet

Kvinner opplever seksuell trakassering både i og utenfor arbeidslivet. Jeg mener at arbeidsgiverne har et særskilt ansvar for at slik trakassering ikke finner sted i arbeidslivet. Hver enkelt arbeidsgiver må derfor følge opp med tiltak i egen virksomhet. Arbeidsgiverorganisasjonene har et overordnet ansvar for å påse at regelverket etterleves i sine medlemsorganisasjoner, og jeg vil ta opp denne problemstillingen i møter med organisasjonene i trepartssamarbeidet.

Regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut

Jeg vil også peke på regjeringens nye tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom som varer fram til 2017. Flere av tiltakene i planen En god barndom varer livet ut er relevante i denne sammenhengen. I ett av tiltakene, Tiltak nr. 10 - Livsmestring i skolen, skal flere ungdomsorganisasjoner gå sammen om felles innsats i skoleverket. I Tiltak nr. 23 - Informasjon til barn og unge om vold og seksuelle overgrep er mitt eget departement sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ansvarlig for god informasjon til barn og unge.
I tillegg vil jeg trekke fram kampanjen #ikkegreit som ung.no (Bufdir) gjennomførte tidligere i år. Kampanjen ble finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen satte fokus på tema knyttet til vold i nære relasjoner og hadde som målsetning å gjøre unge bevisst på forskjellene mellom uskyldig fleip og mobbing, krangling og psykisk vold, kos og seksuelle overgrep.

Stopp hatprat på nett

Denne regjeringen tar alle former for diskriminering og trakassering alvorlig. Vi har blant annet gitt støtte til kampanjen Stopp hatprat på nett, og statsministeren og jeg har hatt flere møter med organisasjoner og enkeltpersoner om hatefulle ytringer. Vi har blant annet hatt et innspillsmøte høsten 2014 som ga oss mange, gode innspill som vi nå jobber videre med. Arbeidet mot hatefulle ytringer er også noe vi omtaler i den kommende stortingsmeldingen om likestilling.

Felles likestillings- og diskrimineringslov

Jeg ønsker å gjøre dagens diskrimineringsvern enda bedre og har satt i gang et arbeid med en ny, felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov. Loven skal på bred, offentlig høring i løpet av 2015. Jeg vurderer også endringer i virkemiddelapparatet, og dette skal i første omgang utredes eksternt.

Stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn

Som et siste, overordnet arbeid vil jeg nevne at regjeringen før sommeren vil legge fram en stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn. I denne meldingen vil både vold og seksuell trakassering være blant temaene som blir berørt.