Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:882 (2014-2015)
Innlevert: 17.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 24.04.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er bred enighet om endring av skattlegging av sekundærbolig. Etter flere henvendelser ser det ut til at personer som for kortere eller lengre tid kommer på sykehjem e.l. også får sin bolig vurdert som sekundærbolig skattemessig. Dette er personer som allerede betaler det aller meste av sin inntekt/pensjon i egenbetaling for sykehjemsoppholdet.
Vil finansministeren vurdere om boliger eid av personer på sykehjem e.l. får sin bolig skattemessig vurdert som primærbolig?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skatteloven § 4-10 skiller mellom primærbolig og sekundærbolig ved fastsetting av ligningsverdien for formuesskatteformål. Loven definerer ikke hvordan skillet mellom disse boligene skal være. I Prop. 1 L (2009-2010) kap. 3 er det uttalt følgende om skillet mellom boligtypene:

«Skattyter kan bare ha én primærbolig. Som primærbolig regnes i utgangspunktet boligen der skattyter har folkeregistrert adresse ved årets utgang, justert for feil i registreringen. Sekundærbolig er all annen boligeiendom som er omfattet av den nye metoden for formuesverdsetting.»

Skatteetaten har i Lignings-ABC uttalt at en bolig unntaksvis kan anses som primærbolig selv om skattyteren ikke har sitt hjem der ved årets utgang. Dette gjelder
dersom skattyter kan sannsynliggjøre at han/hun ikke kan bruke boligen som sitt hjem på grunn av forhold som vedkommende ikke har rådighet over, for eksempel alder eller helsemessige grunner. Forutsetningen er at boligen ikke har vært utleid i det aktuelle tidsrommet. Med utleie menes i denne sammenhengen også at eieren lar andre benytte boligen vederlagsfritt når disse helt eller delvis dekker driftsutgiftene. Derimot vil boligen i slike tilfeller fortsatt regnes som primærbolig dersom boligen står tom, eller brukes av ektefelle og/eller mindreårige barn.
På denne bakgrunn har Finansdepartementet i brev av 12. desember 2011 til Seniorsaken uttalt at en boligeier som er blitt sykehjemspasient fortsatt kan få boligen verdsatt som primærbolig dersom boligen står tom eller bare brukes av ektefelle og/eller mindreårige barn. Regelen er allerede tolket slik som stortingsrepresentanten ønsker at den skal være.
Skatteetatens eiendomsregister (SERG) har i dag ikke mulighet til å se om skattyters bostedsadresse er på en institusjon. Noen skattytere som har opphold på sykehjem har derfor fått boligen registrert som sekundærbolig i den forhåndsutfylte selvangivelsen, selv om den oppfyller vilkårene for å være en primærbolig for skattyter. Skattyter må da rette selvangivelsen for at boligen skal bli lignet som primærbolig, men for senere år blir forhåndsutfyllingen riktig. Skatteetaten arbeider med å kunne bruke andre offentlige registre til å automatisk registrere hvem som er bosatt på institusjoner.