Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:890 (2014-2015)
Innlevert: 20.04.2015
Sendt: 20.04.2015
Besvart: 28.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvor store utgifter til Goliat-utbyggingen har Staten hatt per 1. januar 2015, hvordan vil nåverdien av kontantstrømmen alle utgifter og inntekter innberegnet være for Goliat dersom dagens oljepris ligger fast i årene som kommer, hvilken oljepris må til for at prosjektet etter overskridelsene skal være lønnsom for fellesskapet, og hva har statsråden tenkt å foreta seg for å unngå overskridelser og feilinvesteringer i oljesektoren i årene som kommer?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjorde nærmere 300 mrd. kroner i 2014.
Myndighetene er opptatt av at utbyggingsprosjektene på norsk sokkel gjennomføres sikkert og effektivt. Det er operatørens og øvrige rettighetshaveres ansvar å gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i tråd med gjeldende sikkerhetskrav, innen planlagt tid og kostnad, og med god kvalitet. De fleste utbyggingsprosjekter på norsk sokkel gjennomføres innenfor det usikkerhetsspennet som rettighetshaverne oppgir i Plan for utbygging og drift (PUD).
Staten har ikke eierandeler i Goliat-feltet gjennom SDØE. Staten har derfor ikke hatt utgifter og inntekter i forbindelse med Goliat-utbyggingen.
Rettighetshaverne i Goliat-feltet gjennomfører nå de siste forberedelser før Goliat settes i produksjon, etter planen i midten av 2015. Goliat er antatt å være i produksjon i 15 år, og vil bidra med store skatteinntekter og ringvirkninger regionalt og nasjonalt. Hvor lønnsom utbyggingen er, vil avhenge av blant annet oljeprisen i løpet av produksjonsperioden og hvor mye ressurser som blir realisert før nedstengning. Dette vil man først vite etter at produksjonen er avsluttet.
Utbyggingen bidrar til store ringvirkninger regionalt og nasjonalt. I utbyggingsfasen ble det tildelt kontrakter til norske leverandører for flere titalls milliarder kroner. Mange nye arbeidsplasser vil følge av utbyggingen i regionen. Feltet skal driftes fra Hammerfest, der Eni Norge har etablert driftsorganisasjon. Helikopterterminal og forsyningsbase legges til Hammerfest-området. Et 50-talls bedrifter i Hammerfest er engasjert i vare- og tjenesteleveranser til Goliat.
Alle operatører for prosjekter under utbygging gir oppdaterte investeringsanslag for sine prosjekter til departementet i juni hvert år. I 2015 vil dette fortsatt inkludere Goliat-utbyggingen. De oppdaterte anslagene vil framgå av Prop. 1 S (statsbudsjettet).