Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:893 (2014-2015)
Innlevert: 21.04.2015
Sendt: 21.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Med hvilken hjemmel kan Samferdselsdepartementet be Statens vegvesen om å stoppe etablering av streknings-ATK på fylkesveger når både aktuell fylkeskommune som vegeier og politiet går inn for det?

Begrunnelse

Fylkesveg 170 i Akershus (Kompvegen) er sterkt ulykkesbelastet. Både Akershus fylkeskommune som vegeier, og Statens vegvesen og Romerike politidistrikt ønsker at det innføres såkalt streknings-ATK med måling av gjennomsnittsfart på vegen, som et tiltak for å få ned antall ulykker.
I brev til Vegdirektoratet av 29.11.2013 ber Samferdselsdepartementet om at nye streknings-ATK-anlegg stoppes. I brev av 12.3.2015 skriver Vegdirektoratet at streknings-ATK ikke kan etableres på fylkesveg 170 Kompvegen. Akershus fylkeskommune er vegeier for fylkesveg 170 Kompvegen og har fattet vedtak om streknings-ATK.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I samsvar med regjeringsplattformen ga Samferdselsdepartementet høsten 2013 Vegdirektoratet beskjed om at det ikke skal etableres ytterligere streknings-ATK før ordningen var evaluert. Etter TØIs rapport høsten 2014 har departementet, som redegjort for i mitt svar på spørsmål nr. 796 og spørsmål nr. 834, bare mottatt én søknad om etablering av streknings-ATK.
Vegtrafikkloven § 5 tredje ledd gir hjemmel for å sette opp utstyr for kontroll av trafikk.
Blant annet hensynet til forutsigbarhet og rettssikkerhet tilsier at trafikantene gjøres uttrykkelig oppmerksom på hvor ATK benyttes. Det er derfor et krav at det på de aktuelle punktene og strekningene skiltes med opplysningsskilt 556 Automatisk trafikkontroll, slik som beskrevet i skiltforskriften § 12 og skiltnormalen, håndbok N300 Trafikkskilt.
Skiltforskriften er fastsatt av Samferdselsdepartementet og myndigheten til å fatte vedtak om oppsetting av det aktuelle skiltet ligger til Statens vegvesens regionvegkontor, jf. skiltforskriften § 28. Fylkeskommunen har ikke myndighet til å fastsette eller vedta skilting av ATK.
Adgangen til å be Statens vegvesen som skiltmyndighet å stoppe etableringen av streknings-ATK følger dermed av den alminnelige instruksjonsmyndigheten departementet har overfor direkte underliggende etat.