Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:898 (2014-2015)
Innlevert: 23.04.2015
Sendt: 23.04.2015
Besvart: 04.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Statsråden er kjent for å ikke være redd for å la seg inspirere av gode løsninger fra USA. En forenkling som de har mange steder i USA er at man i enkle 90 graders kryss kan svinge til høyre selv om det er rødt lys. Det forutsetter selvsagt at det er klar bane, og er en praktisk løsning fordi man har god oversikt siden man ikke skal krysse veien og man enkelt kan se om det kommer biler fra venstre. Man kan uansett ha stopp- og/eller vikeplikt.
Er dette en regel statsråden vil vurdere å innføre også i Norge?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Kjøring til høyre på rødt lys, såkalt ”Right turn on red” (RTOR), ble opprinnelig introdusert i California. Deretter i et begrenset antall stater fram mot oljekrisen på 70-tallet, da de fleste statene innførte dette for å redusere tomgangskjøring og dermed drivstofforbruket. Også i Europa har en slik regel vært foreslått i enkelte land, men så langt uten å vinne tilslutning.
Jeg har selv bodd flere år i USA, og praktisert regelen. Mine personlige erfaringer er positive og opplever at ordningen gir en litt smidigere flyt i trafikken ved gitte forutsetninger. Samtidig viser amerikansk forskning at ulykkesrisikoen for gående og syklende øker med henholdsvis 56 og 71 prosent, der en slik regel innføres. Årsaken er hovedsaklig dødvinkelproblematikk ved høyresving i kryss, dvs ulykker som følge av at føreren ikke ser syklisten/fotgjengeren ved siden av kjøretøyet. Det er også en kjent utfordring i Norge, og hvor andelen myke trafikanter generelt er høyere enn i USA.
Regjeringen har som kjent et uttalt mål om at flere skal sykle og gå, og vi må da også ha et særskilt fokus på disse trafikantenes sikkerhet i transportsystemet. Herunder så langt mulig sikre at deres behov for synlighet ivaretas gjennom trafikkreglene. I arbeidet med å legge bedre til rette for sykling drøftes økt bruk av egne sykkelfelt, justering av reglene vedr vikeplikt for sykelister, m.m.. Slike faktorer medfører at trafikkbildet må være enda mer forutsigbart for alle trafikkantgruppene. Jeg vil derfor prioritere dette arbeidet i tiden fremover foran forslaget fra representanten Ropstad.