Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:902 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 24.04.2015
Besvart: 30.04.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): For å sikre videre drift ved Aglo, VILDE, Solstrand, Sebbelow og Nanna Marie barne- og familiesentre, har Stortinget i budsjettet for 2015 vedtatt en økning på 35 mill. kroner til kjøp av plasser fra disse fem ideelle foreldre-barn-sentrene, jf. budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan de bevilgede midlene fordeles til disse fem institusjonene?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Et godt tilbud til de yngste barna er viktig for å kunne gi tidlig hjelp og forebygge senere problemer. Et opphold på et senter for foreldre og barn kan være et godt og nødvendig tiltak for mange familier, og jeg er glad for at de økte midlene gjør det mulig å gi tilbud til flere barn og familier i denne type sentre. De fem ideelle sentrene det ble bevilget 35 millioner kroner til i budsjettforliket for 2015, ligger i både Bufetat og Oslo kommune sitt innkjøpsområde, med henholdsvis tre og to sentre. Et utgangspunkt for fordeling av midlene er derfor at 3/5 av midlene tildeles Bufetat og 2/5 tildeles Oslo Kommune. Dette utgjør 21 mill. kroner til Bufetat og 14 mill. kroner til Oslo kommune. Midlene ble i saldert budsjett bevilget på kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, post 01 Driftsutgifter. Midlene vil derfor i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 bli foreslått flyttet til kap. 855, post 22 Kjøp av private barneverntjenester og til kap. 572, post 60 Særskilt tilskudd til Oslo. Til tross for dette er både Oslo kommune og Bufetat i gang med å realisere den økte satsingen på de ideelle foreldre-barn-sentrene. I budsjettforliket står det at midlene skal brukes til kjøp av plasser. Jeg har derfor lagt til grunn at Bufetat gjennomfører en anskaffelse av plasser i sentre for foreldre og barn, forbeholdt ideelle aktører. Det er ikke lagt føringer på hvor mange plasser som skal kjøpes fra hvert enkelt senter. Det er imidlertid et ønske at Bufetat kjøper plasser fra alle de tre sentrene som ligger innenfor Bufetats innkjøpsområde. Det legges til grunn at Bufetat kan innrette kjøpene på en måte som sørger for at midlene blir brukt i henhold til Stortingets vedtak. Konkurransen vil bli formidlet til de aktuelle sentrene i nær framtid. Departementet har vært i dialog med Oslo kommune vedrørende den ekstra bevilgningen til de ideelle sentrene, og Oslo kommune er kjent med intensjonen fra Stortinget om å øke kjøpene fra de fem ideelle sentrene for foreldre og barn, og vil bestrebe seg på å finne fram til hensiktsmessige tiltak som er i tråd med Stortingets intensjon med tildelingen. Jeg vil be om rapportering på bruk av midlene fra Bufdir og Oslo kommune.