Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:903 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 24.04.2015
Besvart: 04.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsministeren åpne for et nasjonalt jubileumsår i 2017 i anledning at det er 200 år siden Eilert Sundt ble født?

Begrunnelse

Eilert Sundt ble født i Farsund 8. august 1817. Sundt var prest av utdanning, men kom til å gjøre sin største innsats som folkelivsgransker og vitenskapsmann. Han studerte folkelivet i sin alminnelighet, først og fremst de såkalte lavere klasser, den fattige bybefolkningen i Kristiania og befolkningen på landsbygda i Norge.
Han var ikke bare en litterær person, men også en betydningsfull fagperson. Eilert Sundt var nytenkende på mange områder og hadde en sterk tro på det menneskelige intellekt. I kombinasjon med allmuens ureflekterte erfaringer, skapte hans fornuftstro nye og ofte kontroversielle slutninger og hypoteser. Han tenkte på velferd som en sosial idé hvor han startet med de lavest på den sosiale rangstigen og endte med tanken om velferd for et helt samfunn.
Eilert Sundts bidrag til folkeopplysning og utvikling av vitenskap som metode og tilnærming er betydelig. I 2017 er det 200 år siden Eilert Sundt ble født. Dette mener Venstre det er god grunn til å markere. Vitensenteret Eilert Sundt har tatt initiativet til å markere 200 års jubileum for Sundts fødsel. Dette er et initiativ Farsund kommune, Listerrådet og Vest- Agder fylkeskommune har stilt seg bak. Universitetet i Agder har også gitt signaler om at de ønsker å være med på et eventuelt Eilert Sundt-år.
Markeringer av denne typen jubileum har vist seg å by på nyvunnen kunnskap og økt fokus på de personene som markeres. Vi mener Eilert Sundts betydningsfulle bidrag til litteraturen så vel som vitenskapen fortjener det fokus slike jubileer genererer. Sundts hovedmisjon i livet var folkeopplysning og det å trekke frem og skape økt fokus på Sundts liv og virke vil være i jubilantens ånd.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Eilert Sundt er kjent som samfunns- og kulturforsker, med interesser som spenner over mange felt, fra levekår og befolkningsstatistikk til byggeskikk og husflid. Han regnes som den første samfunnsforskeren i Norge, og har hatt betydning for utviklingen av fag som sosiologi, demografi og etnologi.
Sundt så nye muligheter i bruken av befolkningsstatistikk, og kombinerte slike data med feltarbeid, der han reiste rundt og snakket med ulike grupper av mennesker. Han var forsker, folkeopplysningsmann og folkelivsskildrer, med sitt arbeid i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og humaniora. Han er derfor en viktig person for framveksten av det moderne Norge.
I 2017 er det 200 år siden Eilert Sundt ble født. Forslaget om å markere dette med et nasjonalt jubileumsår, vil jeg be kunnskapsministeren, i samråd kulturministeren, vurdere nærmere.