Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:911 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 07.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Trøgstad kommune har ventet siden 2011 på NVEs grunnanalyser av et område nord for kommunesenteret Skjønhaug slik at kommunen kan bygge gang- og sykkelveg. Det kan virke sterkt urimelig at kommunen må vente så lenge på å sette i gang et tiltak som er i tråd med nasjonale satsinger på samferdselsfeltet.
Vil statsråden ta initiativ til at situasjonen i Trøgstad og lignende saker kan håndteres raskere?

Begrunnelse

Trøgstad kommune har siden 1980 forsøkt å få til gang- og sykkelvei langs Rv 22 nordover mot Båstad fra kommunesenteret Skjønhaug. Rundt 2005 klarte kommunen å få sideveismidler fra E18-prosjektet. Kommunestyret vedtok at disse blant annet skulle brukes på dette. I dag står det igjen drøyt 8 millioner kroner til formålet, noe som vil kunne gi ca. 2 km gang og sykkelsti og sikre en tryggere ferdsel for gående og syklende på trasen mellom Båstad og Skjønhaug.
Etter at Statens Vegvesen hadde undersøkt grunnforholdene ble det klart at prosjektet ikke lot seg realisere med de krav om grunnarbeid og entreprisekostnader disse hadde. Trøgstad kommune fikk da, etter avtale med Statens Vegvesen, lov til selv å planlegge og å bygge gang- og sykkelstien så lenge den var i tråd med etatens håndbøker.
Rv 22 går i dag igjennom et tidligere område for leirras, og det var derfor nødvendig med avklarende grunnundersøkelser før regulering, planlegging og bygging kunne ta til. Dette ble godkjent av Statens vegvesen, men før realisering av prosjektet er man pålagt å få undersøkt grunnforholdene.
Siden 2011 har kommunen ventet på NVEs analyse av området.
Per dags dato svever fortsatt kommunen i uvisse, og får følgelig heller ikke bygget gang- og sykkelveien. En sak som dette skaper stor frustrasjon blant borgerne i Trøgstad, og ikke minst blant kommunepolitikerne, som står klar til å handle bare NVEs sendrektighet kunne ryddes av vegen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etablering av gang- og sykkelveg langs rv 22 fra Skjønhaug mot Båstad, har vært et ønske fra Trøgstad kommune i mange år. Området har svært vanskelige grunnforhold, og det var et stort leirskred der i 1967 med 4 omkomne, og flere personer ble skadd.
Det er nødvendig med en avklaring fra NVE vedrørende behov for ytterligere områdestabiliserende tiltak ved bygging av ny gang- og sykkelveg. Vedr NVEs håndtering av denne konkrete saken må jeg henvise representanten Sjelmo Nordås til Olje- og energiministeren, som ansvarlig statsråd for NVE. Jeg har dog god kontakt med Olje- og energiministeren i regjeringens overordnede arbeid med å redusere planleggingstid og få til raskere prosjektgjennomføring.