Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:920 (2014-2015)
Innlevert: 28.04.2015
Sendt: 29.04.2015
Besvart: 05.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Når ser statsråden for seg at KVU for Vestlandet iverksettes og vil hensynet til situasjon på Haugalandet spesielt ivaretas?

Begrunnelse

Haugesund fengsel ble tatt i bruk i 1814 med plass til 18 ansatte. Delegasjoner fra alle politiske partier har vært på besøk i fengselet og Haugesund Avis har fulgt saken tett siden 2007 hvor politisk enighet om behovet for nytt fengsel er unisont. Det er forventet at når KVU for Østlandet er ferdig vil Vestlandet stå for tur.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Meld. St. 12 (2014-2015), Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, er nå til behandling i Stortinget. Når det gjelder Haugesund fengsel og situasjonen på Haugalandet viser jeg til side 52 i meldinga:
"Prioriteringene på lengre sikt og øvrige tiltak som ikke er prioritert vil bli vurdert i pågående KVU for Østlandet og utredninger for resten av landet. Straks KVU for Østlandet er avsluttet tidlig i 2015, kan KDI få i oppdrag å gjennomføre utredninger og planleggingsprosesser for resten av landet. Disse vil gi grunnlag for videre prioriterte tiltak i disse delene av landet."
En utredning for Vestlandet vil bli vurdert prioritert når KVU for Østlandet er avsluttet. I en slik utredning vil Haugesund fengsel og situasjonen på Haugalandet bli ivaretatt.