Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:922 (2014-2015)
Innlevert: 29.04.2015
Sendt: 29.04.2015
Besvart: 08.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): I rapporten "Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep" fremgår det at Riksadvokatens direktiv om bruk av etterforskningsplaner i voldtektssaker, kun er konsekvent benyttet i 2 av 27 politidistrikter.
Hvilke tiltak ser statsråden for seg som nødvendige for at Riksadvokatens "Mål og prioriteringer i straffesaksarbeidet" skal bli implementert i politidistriktene, herunder bruk av etterforskningsplaner?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det påhviler politimestrene i egenskap av ledere for den lokale påtalemyndighet å se til at riksadvokatens mål og prioriteringer i straffesaksbehandlingen etterleves i det enkelte politidistrikt. Disse sentrale mål og prioriteringer forplikter den enkelte politimester upåaktet av om det aktuelle mål videreføres som et lokalt mål. Det er en viktig oppgave for de regionale statsadvokatembeter gjennom inspeksjoner og annen fagledelse å påse at de sentrale mål og prioriteringer etterleves i praksis. Resultatene av inspeksjonene gjøres kjent for politimestrene med en forventning om at eventuelle avvik rettes opp.
Riksadvokaten skriver i sitt mål og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen i 2015 at bruk at etterforskningsplan i voldtektssaker i varierende grad etterleves i politiet. Statsadvokatene bes om i nødvendig utstrekning om å følge opp dette i 2015.
Når det gjelder bruken av etterforskningsplaner spesielt, skylder jeg å gjøre oppmerksom på at evalueringen representanten Elvenes viser til, kun omfatter 10 politidistrikt, slik at henvisningen til at kun 2 av 27 politidistrikt konsekvent bruker etterforskningsplan ikke nødvendigvis medfører riktighet. Det har ikke vært gjennomført noen undersøkelse av samtlige politidistrikter når det gjelder bruken av slike planer. Imidlertid har også statsadvokatenes inspeksjoner av politidistriktene i 2014 vist at riksadvokatens direktiv om etterforskingsplaner ikke etterleves tilstrekkelig konsekvent. Det bildet som er tegnet i evalueringsrapporten synes derfor i hovedsak å være i samsvar med de tilbakemeldingene som statsadvokatene har gitt etter sine inspeksjoner.
Jeg har tiltro til at den senere tids sterke fokus på direktivet gjennom riksadvokatens mål og prioriteringsrundskriv og inspeksjoner fra statsadvokatene, bidrar til at flere distrikter tar i bruk etterforskningsplaner i behandlingen av voldtektssaker.
Jeg følger arbeidet mot voldtekt nøye og vil ta opp bruken av etterforskningsplaner i voldtektssaker i forbindelse med mine jevnlige møter med politidirektøren og riksadvokaten.
Jeg vil også legge til at siden regjeringsskifte har regjeringen foreslått bevilget midler til at politiet kan tilføres til sammen 700 nye stillinger. Regjeringen foreslo også i Statsbudsjettet for 2015 økte bevilgninger til påtalemyndigheten og Den høyere påtalemyndighet tilsvarende i alt 68 stillinger. Ved å styrke påtalemyndigheten med i alt 51,4 millioner kroner, er vi allerede i årets budsjett i gang med oppfølgingen av anbefalingene som fremmes i Politidirektoratets rapport «Etterforskningen i politiet 2013». Derfor har også Politidirektoratet utarbeidet en overordnet plan med tiltak for utvikling av etterforskningsområdet som skal sikre riktig kapasitet og kvalitet. Fra min side blir planen fulgt opp i styringsdialogen med politiet. En slik økning av de økonomiske rammene gir et godt grunnlag for økt kvalitet. Etterforskningens posisjon i norsk politi skal styrkes og det skal utvikles et karriereløp innenfor etterforskningsfagene med ledelsesfokus, resultatorientering og god oppfølging av de som arbeider med disse sakene.
Jeg er opptatt av at de som anmelder voldtekt skal blir tatt på alvor gjennom hele rettsprosessen. Derfor setter vi også i gang en grundig gjennomgang av hvordan offeromsorgen kan styrkes slik at personer som anmelder voldtekt får oppfølging og tverrfaglig hjelp etter anmeldelse og frem til domsavsigelse.
Jeg følger arbeidet tett og vil drøfte problemstillingene som stortingsrepresentanten stiller i mine jevnlige møter med politidirektøren og riksadvokaten.
Jeg viser for øvrig til svar på spørsmål nr. 923 om hvordan Riksadvokatens mål for etterforskningen skal følges opp i politidistriktene.