Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:927 (2014-2015)
Innlevert: 30.04.2015
Sendt: 30.04.2015
Besvart: 08.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for den konkrete utviklinga i bruk av avlastningsordningar til pårørande som har omfattande omsorgsoppgåver og gjere greie for den konkrete utviklinga i bruk av omsorgsløn i kommunane og informere om kva som er Regjeringa sin plan for å følge opp St. Meld 29: Morgendagens omsorg sitt mål om å styrke dei pårørande sin stilling, slik at dette arbeidet blir verdsatt, respektert og synliggjort?

Begrunnelse

I St. meld 29, Morgendagens omsorg, blei det slått fast at det skulle utformast ein politikk som skulle bidra til at pårørande blir verdsett og synliggjort, og som gir auka likestilling og meir fleksibilitet. Det vart vedteken eit program for ein aktiv og framtidsretta pårørandepolitikk 2014-2020.I første fase av programmet blir det lagt vekt på tiltak som støttar pårørande og styrker samspelet mellom helse- omsorgstenestene og pårørande. I andre fase av programmet skal det utreiast spørsmål om endringar i dei økonomiske kompensasjonsordningane og permisjonsbestemmelsane i samarbeid med Arbeidsdepartementet. I spørjetimen 29/4-15 kunne ikkje statsråden stadfeste kor tid Regjeringa vil fremje endringar i dei økonomiske ordningane.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen ønsker å legge til rette for at pårørende med omfattende omsorgsoppgaver kan ivareta personlige og sosiale behov, og delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Som representant Kjersti Toppe er kjent med, er det igangsatt et arbeid for å sikre bedre støtte til pårørende som et ledd i oppfølgingen av St. Meld 29: Morgendagens omsorg. I dette Pårørendeprogrammet er det en rekke tiltak knyttet til fleksible avlastningsordninger, pårørendestøtte, informasjon, opplæring og veiledning. Målsettingen er å sikre at pårørendes innsats blir anerkjent og verdsatt, og samtidig hindre at de pådrar seg helsemessige belastninger eller økonomiske vanskeligheter som følge av omsorgsoppgavene de har påtatt seg.
Det er etablert flere tiltak for å realisere målsettingene i Pårørendeprogrammet. I 2013 etablerte Helsedirektoratet en tilskuddsordning med sikte på å utvikle kommunale modeller som skal bidra til å forbedre pårørendes situasjon gjennom for eksempel fleksibel avlastning, opplæring, råd og tilpasset veiledning, sosiale nettverk, omsorgslønn, med videre. 21 kommuner deltar i dette arbeidet. Helsedirektoratet arbeider også med å utvikle en veileder om pårørende som skal bidra til bedre samhandling mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Opplæringstiltak rettet mot spesielle målgrupper planlegges i oppfølgingen av veilederen. Helsedirektoratet har også sett nærmere på potensialet og utfordringene knyttet til formalisert samspill mellom brukere/pårørende og tjenesteleverandørene.
Regjeringen ønsker også å legge til rette for at pårørende kan bli hørt i utformingen ny politikk. I arbeidet med Demensplan 2020 har det derfor vært arrangert dialogmøter flere steder i landet hvor personer med demens og deres pårørende har gitt innspill til den nye planen. En tilbakemelding fra de regionale dialogmøtene har vært at brukere og pårørende ønsker et mer fleksibelt og differensiert aktivitetstilbud. Regjeringen har videreført den forrige regjerings tilskuddsordning for utbygging av dag- og aktivitetstilbud, og utbygging av dagtilbud vil fortsatt være et viktig område i den nye demensplanen. I budsjettet for 2015 har regjeringen bevilget midler til om lag 1000 nye dagaktivitetsplasser. På initiativ fra Stortinget vil regjeringen fremme et forslag om plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra 1. januar 2020.
I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil reformere ordningene med pleiepenger og omsorgslønn for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasautvalgets innstilling. Vi vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte i denne saken.