Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:934 (2014-2015)
Innlevert: 04.05.2015
Sendt: 04.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Klimautfordringene tvinger frem et grønt skifte og vi trenger en betydelig forskningsinnsats for å utvikle morgendagens grønne samfunns- og næringsliv.
Hva tenker statsråden om forskningens bidrag til å skape grønn vekst, og vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en nasjonal FoU-strategi som bidrar til omstilling til fremtidens lavutslippssamfunn?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskap står selvsagt sentralt i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det er de kloke hodene vi skal leve av i fremtiden. Ny innsikt og erkjennelse og flinke folk med gode ferdigheter legger til rette for å møte utfordringene og gripe mulighetene som ligger i omstillingen. I tillegg er FoU viktig for å oppnå tilstrekkelig utvikling av teknologi og løsninger og en treffsikker og effektiv virkemiddelbruk.
Det er utarbeidet mange strategier og programplaner som peker ut hva som er forskningsbehovene på veien mot lavutslippssamfunnet, som 21-strategiene – særlig Energi21 og Klima21 – og Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag og programplaner. Det er helt klart et behov for å se disse i sammenheng. Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning gjør nettopp dette: den kobler disse strategiene og ser dem i sammenheng.
Langtidsplanen bereder grunnen for hva vi skal leve av i fremtidens lavutslippssamfunn. Forskning for omstilling er også et eksplisitt prioritert forskningstema i langtidsplanen: «Klima, miljø og miljøvennlig energi» er en av seks hovedprioriteringer. «Omstilling til lavutslippssamfunnet» og «utvikling av norsk teknologi for verdens klima, miljø og energiutfordringer» er to av tiltaksområdene under prioriteringen. I tillegg er også forskning innenfor øvrige hovedprioriteringer som for eksempel «hav» og «muliggjørende teknologier» i høyeste grad omstillingsrelevant.
I utgangspunktet vurderer jeg at regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er tilstrekkelig som policydokument for FoU for omstilling. Planen forplikter regjeringen til å følge opp langtidsplanen i de årlige statsbudsjettene. Planen rulleres også hvert fjerde år, slik at nye kunnskapsbehov kan inkluderes.
Jeg mener det nå er viktig at vi prioriterer å realisere initiativene vi alt har i gang: sørge for god oppfølging av langtidsplanen, sørge for økt norsk deltakelse i EU-arenaene hvor omstilling til lavutslippssamfunnet er et gjennomgående tema, og sørge for god oppfølging av de andre strategiene regjeringen arbeider med av særlig betydning for omstilling til lavutslippssamfunnet. Regjeringen starter nå arbeidet med en strategi for grønn konkurransekraft, og arbeider med en strategi for bioøkonomi. Dersom resultatene fra disse og andre prosesser tilsier at det er behov for en FoU-strategi for omstilling til lavutslippssamfunnet, vil regjeringen naturligvis være åpen for å vurdere det.