Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:935 (2014-2015)
Innlevert: 04.05.2015
Sendt: 05.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I behandlingen av Prop. 204 L (2012-2013) - om endringer i Introduksjonsloven den 18.mars 2014 uttalte statsråd Horne at hun ville "gå en ny runde i regjeringen om saken for så raskt som mulig å få en ny sak på plass til Stortinget, slik at vi kan debattere et viktig felt- som er å få til en god integrering av flyktningene som kommer til landet." Etter ett år er det fortsatt ikke kommet noen sak til Stortinget.
Når vil statsråden legge frem den saken hun har lovet?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Prop. 204 L (2012-2013) gjaldt forslag til endringer i introduksjonsloven. Forslaget innebar en utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til å delta i hhv. introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, ved at personer med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet omfattes.
Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås i sin helhet. Kravet til dokumentert identitet for personer som får opphold på humanitært grunnlag og spørsmålet om personer som får en slik begrenset tillatelse skal bosettes og gis rettigheter etter introduksjonsloven skal også gjennomgås. Bosetting av personer med denne typen tillatelser ble i juni 2014 stoppet i påvente av gjennomgangen av ordningen.
Når dette arbeidet blir ferdigstilt og hva gjennomgangen av ordningen vil resultere i, er ikke klart. Det er derfor heller ikke klart når regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med denne saken. Spørsmålet er utarbeidet i samråd med Justisdepartementet.