Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:936 (2014-2015)
Innlevert: 05.05.2015
Sendt: 05.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av utenriksminister Børge Brende

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hvilke tiltak har Utenriksdepartementet, inkludert Den norske ambassaden i Vietnam, iverksatt for å fremme trosfrihet og beskyttelse av trosminoriteter i Vietnam, og vil den beklagelige situasjonen for trosfriheten i Vietnam bli adressert grundig i det førstkommende møtet i den offisielle menneskerettighetsdialogen mellom Vietnam og Norge?

Begrunnelse

FNs spesialrapportør på trosfrihet, Heiner Bielefeldt, besøkte Vietnam i fjor og presenterte alvorlige trosfrihetsbrudd i en rapport lansert i januar i år. Han tok blant annet opp rettslige og administrative restriksjoner samt en generelt avvisende, negative holdning mot minoriteters rettigheter og individer som praktiserer en tro som ikke er registrert nasjonalt. Regjeringen har nettopp bekreftet Norges engasjement for trosfrihet gjennom Meld. St. 10 om menneskerettigheter: «Norske myndigheter arbeider for å fremme tros- og livssynsfrihet både multilateralt og overfor enkeltland, med særlig vekt på religiøse minoriteter.» Statsminister Erna Solberg besøkte nylig Vietnam, og neste møte i den offisielle menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam er under planlegging.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Vietnam har sluttet seg til de fleste av de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, herunder FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I Vietnams reviderte grunnlov fra 2013 styrkes det rettslige grunnlaget for religionsutøvelse. Samtidig viser FNs spesialrapportør for religions- og trosfrihet i sin rapport fra januar i år at Vietnam fortsatt står overfor store utfordringer når det gjelder religions- og trosfrihet. Dette er bekymringsfullt.
Religiøse minoriteters situasjon tas jevnlig opp i klare ordelag, både i menneskerettighetsdialogen og i andre samtaler vi har med vietnamesiske myndigheter. Det vil Utenriksdepartementet fortsette med fremover. Statsminister Erna Solberg viste til betydningen av en konstruktiv dialog da hun tok opp Norges bekymringer for menneskerettighetenes stilling under sitt besøk i april i år. Siden 2003 har Norge hatt en menneskerettighetsdialog med Vietnam hvor vi åpent og direkte tar opp våre bekymringer rundt menneskerettighetssituasjonen i landet.
Norge skal være en klar stemme og aktivt støtte opp om beskyttelsen av religiøse minoriteter i Vietnam. Regjeringen vil fortsette sitt engasjement for å beskytte minoriteter og fremme tros- og livssynsfrihet. Stortingsmeldingen «Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel for utenriks- og utviklingspolitikken» (Meld. St. 10. 2014-2015), fremhever vårt arbeid for tros- og livssynsfrihet. Jeg verdsetter Stortingets klare tilslutning til meldingen. Vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetsbrudd og sette tydelige ord på våre bekymringer.
Ambassaden i Hanoi følger situasjonen for religiøse minoriteter tett, også i samarbeid med andre likesinnede land. I jevnlige møter med representanter fra ulike trossamfunn og med myndighetsrepresentanter fremmer vi og beskytter religiøse minoriteter. Målrettede feltbesøk til ulike deler av landet styrker også oppmerksomheten om rettighetsspørsmål. På denne måten får vi bedre innblikk i situasjonen i lokalsamfunnene og anledning til å diskutere religions- og trosfrihet med lokale myndigheter.
Bedring av tros- og livssynsminoriteters situasjon krever både langsiktig holdningsskapende arbeid og involvering av tros- og livssynsorganisasjoner. Norge støtter ulike tiltak som bidrar til å fremme religionsfrihet i Vietnam. Kirkens Nødhjelp gjør, sammen med flere andre norskstøttede organisasjoner, et viktig arbeid for å fremme menneskerettighetene i Vietnam.