Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:940 (2014-2015)
Innlevert: 05.05.2015
Sendt: 06.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvordan er fremdriften i regjeringens arbeid med å endre kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret for å forenkle samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor?

Begrunnelse

Regjeringen Stoltenberg II igangsatte et arbeid med å videreutvikle kategoriseringssystemet for frivillige organisasjoner til bruk i offentlige registre. Bakgrunnen er at definisjonen av frivillig organisasjon i Frivillighetsregisterloven favner videre enn det som tradisjonelt regnes som "frivillig sektor" i Norge. For at Frivillighetsregisteret skal bidra til forenkling må det etableres nye kategorier i Frivillighetsregisteret, som rammer inn og gir oversikt over de virksomhetene vi tradisjonelt har regnet som ”frivilligheten” i Norge.
De nordiske landene skiller seg vesentlig fra resten av verden med et sterkt fokus på frivillighet i forståelsen og avgrensningen av frivillig sektor. Definisjonen av frivillig organisasjon som ligger til grunn for det såkalte ICNPO-kategoriseringssystemet som Frivillighetsregisteret er basert på, har fokus på non-profit snarere enn frivillighet, i avgrensningen av frivillig sektor. Dermed kan for eksempel borettslag, vinklubber og foreninger som bare har som formål å eie og drifte bomvei for hytteeiere, registrere seg i Frivillighetsregisteret.
Så lenge Frivillighetsregisteret er basert på internasjonale definisjoner alene er det vanskelig å bruke det som søknads- og rapporteringsverktøy for det offentlige i ulike støtte-, fritaks- og godkjenningsordninger. For å hente ut forenklingspotensialet registeret representerer må ICNPO-kategoriene som består av to nivåer, suppleres med et tredje. Dette arbeidet ble satt i gang ved utgangen av 2012.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Forslag til endringer av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret ble sendt på høring i september 2012 under Stoltenberg II-regjeringen. Departementet mottok høringssvar med merknader fra Brønnøysundregistrene, Den norske kirke, Frivillighet Norge og Statistisk sentralbyrå. Det er enighet om at nye tilleggskategorier på tredje siffernivå og særskilt registrering av tilleggsopplysninger vil kunne gi et mer gjenkjennelig bilde av frivilligheten i Norge. Samtidig påpeker Frivillighet Norge at antallet tilleggsspørsmål må begrenses til et absolutt minimum for å unngå at det blir for komplisert å registrere seg. Brønnøysundregistrene påpeker videre at over 6 000 registrerte organisasjoner må melde nye opplysninger dersom det innføres endringer i kategoriseringen, og behovet for tilleggsopplysninger bør derfor vurderes nøye mot hvilken byrde som blir lagt på organisasjonene.
For å gjøre det så enkelt som mulig for organisasjonene å innrapportere nye opplysninger til Frivillighetsregisteret har departementet prioritert arbeidet med integrering av frivillige organisasjoners medlemsregistre med Frivillighetsregisteret. Integrasjonsløsningen vil tilby organisasjonene en enklere måte for lokallagene å registrere og oppdatere opplysninger i Frivillighetsregisteret, ved at de skal kunne sende meldinger til registeret ved hjelp av sentralleddets medlemssystem. I tillegg til at dette vil gjøre det enklere for de lokale lagene, vil det øke kvaliteten på opplysningene i Frivillighetsregisteret. Dette vil være positivt med tanke på økt bruk av Frivillighetsregisteret.
En forenklet løsning for innrapportering av opplysninger til Frivillighetsregisteret utarbeides nå av Brønnøysundregistrene i samarbeid med frivillig sektor. Vi ønsker ikke å pålegge organisasjonene å innrapportere nye tilleggsopplysninger til Frivillighetsregisteret før denne løsningen er på plass.
Jeg er for øvrig ikke kjent med at de gjeldende kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde er til hinder for at Frivillighetsregisteret kan tas i bruk. Kravet til innrapportering av opplysninger om kategori følger av lovens § 6 og forskrift om register for frivillig virksomhet § 4. Disse bestemmelsene har ikke til hensikt å avgrense kravene til registrering i Frivillighetsregisteret som følger av Frivillighetsregisterloven § 3 Registreringsrett. Frivillig virksomhet og § 4 Registreringsenheter.