Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:944 (2014-2015)
Innlevert: 06.05.2015
Sendt: 06.05.2015
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 13.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil statsråden gjøre for å sikre likebehandling av pårørende som klager på vedtak i omsorgssaker, og vil statsråden undersøke grunnlaget for fylkesmannen i Hordalands praksis?

Begrunnelse

5.mai offentliggjorde Bergens Tidende statistikk som viser store forskjeller i antall klager i omsorgssaker som fører til omgjøring hos fylkesmannen i Hordaland, sammenlignet med andre fylkesmannsembeter. I fjor klaget 19 pårørende til fylkesmannen fordi kommunen ga avslag på søknad om støttekontakt. Ingen fikk medhold. Fylkesmannen fikk 30 klagesaker på kommunale vedtak om omsorgslønn. Ingen vedtak ble opphevet eller endret. Ni klagesaker handlet om praktisk bistand eller omsorgshjelp. Ingen saker ble omgjort. På landsbasis førte cirka 40 prosent av klagene i slike saker til endring.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede har lenge reagert på denne forskjellsbehandlingen, og mener den utgjør en fare for rettssikkerheten. NFU mener utviklingen har gått i gal retning, og at det tidligere var lettere for pårørende med barn med utviklingshemming å få medhold i slike saker i Hordaland.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasienter og brukere har en lovfestet rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Fylkesmannen er både klage- og tilsynsinstans. Tilsynsmyndighetene ved fylkesmannen og Statens helsetilsyn fører tilsyn med at lovkravene er oppfylt.
Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ som har det overordnede faglige styrings-ansvaret overfor fylkesmennene når det gjelder tilsyn og behandling av klager etter pasient- og brukerrettighetsloven. For å sikre en lik forståelse av regelverket og praksis hos fylkesmennene i landet, har Statens helsetilsyn blant annet utarbeidet veiledere for fylkesmennene i behandling av klagesaker.
På bakgrunn av ovennevnte finner jeg det riktig at Statens helsetilsyn blir orientert om bekymringen fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken.