Skriftlig spørsmål fra Håvard Jensen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:948 (2014-2015)
Innlevert: 06.05.2015
Sendt: 07.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Håvard Jensen (FrP)

Spørsmål

Håvard Jensen (FrP): Er statsråden tilfreds med at NVE har brukt 5 år på å utarbeide en analyse/rapport for 2 kilometer gangvei, og vil statsråden foreta seg noe for å sørge for at gangveien langs riksvei 22 i Trøgstad kommune kan bygges så raskt som mulig?

Begrunnelse

Trøgstad kommune har lagt alt til rette for å bygge 2 kilometer gang- og sykkelvei langs riksvei 22. Denne saken har vært på Trøgstad kommunes agenda siden 1980, og i 2005 ble det endelig fattet vedtak om å bruke sideveismidler for å bygge en gang- og sykkelvei i området.
Alle instanser er enige og vedtakene er gjort. Dessverre er NVE kommet inn i saken, noe som gjør at all fremdrift har stoppet opp. Siden 2011 har kommunen ventet på en endelig analyse/rapport fra NVE. NVE måtte inn i saken på bakgrunn av at veien går gjennom et tidligere leirrasområde.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg har fått opplyst at NVE nå gjennomfører kartlegging av soner med fare for kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse i Trøgstad kommune. Kartleggingen har vært forsinket fordi NVE har måttet prioritere oppfølging av skader i regionen fra flommene i 2011 og 2013. I arbeidet med kartlegging, prioriterer NVE sikkerhet for eksisterende bebyggelse, og ikke å tilrettelegge for ny bebyggelse eller utvikling av infrastruktur slik som en gangvei. Dette vil være tiltakshavers ansvar i det enkelte tilfelle. Ved bygging av en gangvei må tiltakshaver gjøre de nødvendige utredninger og tiltak for å sikre at utbyggingen kan gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk, herunder sikkerhet mot skred. I slike saker er NVE høringspart og bistår kommunen med råd og veiledning om flom- og skredfare.
Det er Statens vegvesen og Trøgstad kommune som har igangsatt planarbeid for gang- og sykkelveien langs riksvei 22. Planen berører områder med fare for kvikkleireskred. NVE har gitt uttalelser til planarbeidet, og deltatt i møter med Trøgstad kommune og Statens vegvesen, for å veilede om regelverket for utbygging i områder med kvikkleire.