Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:958 (2014-2015)
Innlevert: 08.05.2015
Sendt: 08.05.2015
Besvart: 21.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva er departementets faglige begrunnelse for at det allerede under utredning av prostatalidelser er mulig å avgjøre om tilstanden er ondartet eller godartet, og dermed om pasienten skal komme inn under fritt behandlingsvalg eller ikke og hva innebærer det at tjenester som skal innfases i ordningen må kunne defineres presist?

Begrunnelse

Helse- og omsorgdepartementet har lagt fram forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.
I forskriften opplistes en rekke somatiske tilstander som departementet mener er godt kvalifisert for å innlemmes i ordningen kalt fritt behandlingsvalg, herunder "urologi: utredning og behandling av godartede tilstander, for eksempel prostata".
Videre heter det at "tjenester som skal innfases i ordningen må kunne defineres presist. Dette er nødvendig for å kunne fastsette en pris og sikre rapportering av aktivitets-, ventetids-, og kvalitetsdata." Av tilstander som listes opp innenfor somatikken, i tillegg til tjenester innenfor rus- og psykiatri som allerede er innfaset, har flere et uklart utfall både i utredning og sykdomsforløp. Dette gjelder som hovedregel ved all sykdom, fordi sykdomsutvikling er uforutsigbar og det som i første omgang kan se ut som en enkel avklart tilstand kan utvikle seg til en komplisert, sammensatt tilstand. I et slikt tilfelle vil deler av utredningen og behandlingen kunne falle innenfor fritt behandlingsvalg og deler av den utenfor.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det gjennomføres nå en høring av forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Som del av dette høringsnotatet inngår forslag til somatiske tjenester som kan inkluderes i godkjenningsordningen fra start. Det understrekes samtidig i høringsnotatet at departementet vil vurdere det endelige utvalget av tjenester, den konkrete avgrensingen av disse og prisen fram mot iverksettelsestidspunktet for ordningen.
Jeg vil ikke nå forskuttere høringen ift. den endelige avgrensningen og prisingen av tjenestene. Generelt vil jeg imidlertid påpeke at pasientene kan benyttet den generelle retten til å velge behandler, jf. Stortingets behandling av Prop. 56 L (2014-2015), når som helst gjennom utrednings- og behandlingsforløpet. Behovet for å avgrense og definere tjenester gjelder slik sett generelt i spesialisthelsetjenesten og er ikke særskilt for tjenester som ev. legges inn i godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. For øvrig vil jeg vise til at det alltid er legens medisinsk-faglige vurderinger som skal være bestemmende for den helsehjelpen den enkelte pasient tilbys og behandlingen skal være forsvarlig. Dette gjelder også pasienter med mistanke om kreft.