Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:963 (2014-2015)
Innlevert: 11.05.2015
Sendt: 11.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Gruvene i Sulitjelma ble lagt ned i 1991. Målinger som er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) opp gjennom årene viser at forurensningene fra gamle gruver fortsatt er langt over akseptabel grense. Det er nå interesse for å starte ny gruvevirksomhet i området.
Hva vil statsråden gjøre for at staten håndterer forurensing fra tidligere gruvedrift, og dermed rydder opp i et miljøproblem og samtidig legger grunnlag for ny drift?

Begrunnelse

Etter 100 års drift ble kobber- og svovelkisgruvene i Sulitjelma lagt ned ¡ 1991. Direktoratet for mineralforvaltning har gjort en rekke oppryddingstiltak for å få kontroll på forurensning etter nedleggelse av gruvedriften. Målinger som er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) opp gjennom årene viser likevel at forurensningene fra gamle gruver fortsatt er langt over akseptabel grense. Det er nå interesse for å starte ny gruvevirksomhet i området, og to selskap har brukt betydelig ressurser på letevirksomhet det siste året. Et av disse, Nye Sulitjelma Gruver, har klart gitt uttrykt at de ikke vil starte ny drift før nødvendige tiltak mot gammel forurensning er gjennomført. Det er derfor viktig å rydde opp i gammel forurensning ikke bare fra et miljøståsted, men også for å sikre ny drift.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er opptatt av at pålegg fra miljømyndighetene blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte som ivaretar hensynet til miljø, næringsutvikling og lokale myndigheter.
I Sulitjelma pågår det en løpende overvåking av vannkvaliteten. Gjennom overvåkingen er det avdekket at miljøeffekten av tidligere gjennomførte tiltak ikke er tilstrekkelig for å innfri miljømyndighetenes krav. I tråd med Miljødirektoratets pålegg har jeg gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide en rapport som beskriver mulige tiltaksløsninger med kostnadsestimater. DMF har utført omfattende undersøkelser i området som bakgrunn for å vurdere hvilke nye tiltaksløsninger som skal etableres. DMF er godt i gang med arbeidet, og rapporten skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2015.
DMF arbeider med tilsvarende problemstillinger i gruveområdene i Folldal og Løkken Verk. Det pågående arbeidet har avdekket at miljøproblematikken i disse områdene er sammenfallende og at prinsipper for tiltak og teknologiske løsninger er overførbare.
Denne kunnskapsoverføringen er svært positiv med hensyn på framdriftsmuligheter i det videre arbeidet i Sulitjelma.
Jeg er kjent med at det foreligger planer om ny gruvedrift i området, og departementet legger vekt på å ha en tett dialog med Fauske kommune om saken.