Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:964 (2014-2015)
Innlevert: 11.05.2015
Sendt: 12.05.2015
Besvart: 19.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Er det ved utskriving av eiendomsskatt basert på likningsverdien slik at borettslag må betale eiendomsskatt for borettslagets samlede verdi, eller er det slik at det er den enkelte beboers andel som regnes med når skattegrunnlaget for eiendomsskatt skal beregnes?

Begrunnelse

Det kommer med jevne mellomrom opp diskusjoner rundt eiendomsskatt i norske kommuner. Et spørsmål har vært knyttet til om borettslag blir vurdert samlet når man skal kreve inn eiendomsskatt basert på likningstall, eller om det er verdien av den enkelte beboers eierandel i borettslag som skal telle.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Kommuner som skriver ut eiendomsskatt på boligeiendom har anledning til å benytte formuesgrunnlaget som brukes ved beregning av formuesverdien som skattegrunnlag for denne typen eiendom, jf. eigedomsskattelova § 8 C-1. Dette som et alternativ til å foreta tradisjonell taksering med befaring av eiendommene. Adgangen ble innført med virkning fra og med skatteåret 2014. Med hensyn til hvilke typer eiendom som omfattes av de nye reglene heter det i Prop. 1 LS (2012-2013) pkt. 8.4.2:

«I lys av høringen fastholder departementet forslaget i høringsnotatet om at et nytt takseringsalternativ ved bruk av formuesgrunnlag i eiendomsskatten bare skal omfatte boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10. Departementets forslag innebærer at all eiendomsskattepliktig eiendom som ikke klassifiseres som boligeiendom etter skatteloven § 4-10, fortsatt må takseres av kommunen etter gjeldende regler.»

Det følger av skatteloven § 4-10 tredje ledd at boenheter i boligselskap som omfattes av skatteloven § 7-3 skal verdsettes etter reglene i § 4-10. Med boligselskap etter § 7-3 menes borettslag og boligaksjeselskap.
Dette innebærer at det også for borettslag og boligaksjeselskaper er den enkelte boenhet som skal verdsettes når kommunen velger å skrive ut eiendomsskatt basert på formuesgrunnlaget fra ligningen.