Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:966 (2014-2015)
Innlevert: 12.05.2015
Sendt: 12.05.2015
Besvart: 19.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over antall videregående skoler med yrkesfaglig studieprogram (i alle fylker) som tilbyr vekslingsmodeller (ikke TAF) for elevene?

Begrunnelse

I St.meld.nr. 20 (2012-2013) sa den rødgrønne regjeringen at den ønsket å "styrke fag og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv". Komiteen sluttet seg enstemmig til dette. Dette som et ledd i å motvirke frafall i videregående opplæring ved at elevene allerede fra første året i yrkesfaglig opplæring kan få opplæring i bedrift samtidig som de har opplæring i skolen. Det blir da en veksling mellom arbeid i bedrift og skole gjennom fire år framfor hovedmodellen som er to år i skole og deretter to år i bedrift.
Det ble ikke bevilget ekstra midler i statsbudsjettet for 2015 til gjennomføring av dette stortingsvedtaket og en må da forvente at fylkeskommunene har gjennomført vedtaket innenfor eksisterende rammer. Siden det er snart to år siden vedtaket ble gjort vil det være interessant å få en oversikt over i hvor stor grad fylkene tilbyr elevene en mer fleksibel og motiverende vei gjennom yrkesfagopplæringa.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien viser til KUF-komiteens behandling av St.Meld 20, der hele komiteen stiller seg positive til at det legges til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Utprøving av vekslingsmodeller på yrkesfag er relativt nytt i Norge. Komiteen viste til at innføring av vekslingsmodeller kan by på utfordringer og blant annet vil kreve at bedrifter tar et større ansvar for hele det 4–5-årige løpet. Komiteen understreket viktigheten av at fylkeskommunene gis tilbud om støtte og veiledning fra nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å implementere ulike vekslingsmodeller. Komiteen pekte også på at de faglige rådene og yrkesopplæringsnemndene har verdifull kompetanse og understreket viktigheten av at disse tas med på råd når fylkeskommunene utarbeider vekslingsmodeller.
Per i dag er det utprøvinger initiert av Utdanningsdirektoratet i 13 fylker, og 24 skoler er med. Forsøkene skal foregå i perioden 2014-18. Det ble bevilget 4,5 millioner i 2015 til forsøkene, som evalueres av Fafo. Departementet har ikke kjennskap til om det finnes flere tilbud enn de der Utdanningsdirektoratet er involvert.
Jeg er opptatt av at vi får en fagopplæring som knytter opplæringen som gis i skole tett sammen med arbeidslivet. Samtidig er det viktig at vi trekker lærdom av de forsøkene som nå er i gang, for å finne fram til hvordan nasjonale myndigheter best kan legge til rette for og stimulere til veksling mellom de to opplæringsarenaene i de fagene der dette er ønskelig.