Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:967 (2014-2015)
Innlevert: 12.05.2015
Sendt: 12.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når kommer regjeringens vurdering av spørsmålet om innføring av en veileder eller norm for bemanning i eldreomsorgen?

Begrunnelse

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil vurdere å innføre en veileder eller norm for bemanning i eldreomsorgen. Når regjeringen har fått spørsmål om framdrift i dette arbeidet har det blitt henvist til meldingen om primærhelsetjenester. I denne meldingen er det imidlertid ingen avklaring om dette spørsmålet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet har vi lagt frem en rekke tiltak for å sikre kompetanse og kvalitet i omsorgssektoren, som for eksempel Kompetanseløft 2020, innføring av kompetansekrav i helse- omsorgstjenesteloven, utvikling av kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenestene og Kommunalt helse- og omsorgsregister (KHOR). Helt sentral for representantens spørsmål er at regjeringen vil iverksette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for sykehjem basert på følgende områder: ledelse, organisering, profesjonell praksis, innovasjon og pasientresultater. Dette vil blant annet bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag og vil således gi et godt grunnlag for å vurdere behov og innretning av arbeidet med norm/veileder for bemanning og kvalitet.