Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:971 (2014-2015)
Innlevert: 12.05.2015
Sendt: 13.05.2015
Besvart: 21.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Etter initiativ fra SV satte AD våren 2013 ned en interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede en norsk løsning for talegjenkjenning. I 2015 ble 13 millioner bevilget til formålet. Med talegjenkjenning på norsk kan flere med ulike funksjonsutfordringer være i jobb, og staten sparer millioner. Det haster med å få på plass en løsning.
Kan statsråden gjøre rede for når vi kan forvente at saken er ferdigbehandlet i departementene og en avtale med utviklere kan inngås?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Som representanten viser til, er det i 2015 bevilget 13 millioner til en utvikling av et slikt verktøy på norsk.
Departementet jobber med en utlysning av midlene så raskt det lar seg gjøre. Det er imidlertid viktig å sikre at tildelingen av midlene skjer i tråd med anskaffelses- og statsstøtteregelverket, og prosessen tar derfor noe lengre tid enn jeg hadde håpet. Departementet har nylig sendt en såkalt pre-notifikasjon til ESA i denne forbindelse, og venter på en tilbakemelding derfra.
Så snart jeg har fått de nødvendige avklaringer på hvordan midlene kan tildeles i tråd med regelverket, vil prosessen med å inngå en avtale om utviklingen starte. Det er per i dag ikke mulig å si noe eksakt om når dette vil skje, men jeg håper at det vil kunne komme i gang over sommeren.