Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:975 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 22.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hva er status for saken, og vil statsråden bidra til at det tillates mudring i Bogstadvannet?

Begrunnelse

Christiania Roklubb har treningsarena med robane på Bogstadvannet. Robanen er blitt grunnere på grunn av tilsig av sedimenter og det forekommer stadig grunnstøtinger. Det ble derfor søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å mudre ned til 2 meter innenfor robanen i mars 2014. NIVA har på oppdrag fra Christiania Roklubb gjennomført miljøundersøkelser i tiltaksområdet. Det er tatt prøver fra åtte lokaliteter. Samlet sett anser NIVA at forurensningsgraden ikke bør være til hinder for mudring i de foreslåtte områdene. Aquateam har gjennomført en vurdering av tiltakets påvirkning av vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i området.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forurensningsmyndighet i saken og har søknad fra Christiania Roklubb om tillatelse til mudring i Bogstadvannet til behandling. Søknaden har vært på høring i 2014. Ifølge Fylkesammen omfattes tiltaket av markaloven og roklubben er bedt om å innhente tillatelse etter markaloven før videre behandling hos Fylkesmannen. Miljødirektoratet er klageinstans for en eventuell klage på Fylkesmannens vedtak.