Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:978 (2014-2015)
Innlevert: 13.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 22.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over selskapenes naturskadefond, de siste fem års årlige premieinnbetalinger, samt skadeutbetalinger etter innhentet reassuranse de siste fem år, og i tillegg navn på hvilke forsikringsselskaper som deltar i ordningen, jf. Lov om naturskadeforsikring § 4?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Norsk Naturskadepool administreres av Finans Norge og er en privatrettslig ordning for å utlikne naturskadeerstatningen mellom forsikringsselskapene. Naturskadepremien skal ikke innbetales til Norsk Naturskadepool, men avsettes på ordinær måte i det enkelte forsikringsselskapet i samsvar med alminnelige regnskapsregler. Der den opptjente premien overstiger selskapets relative andel av erstatningsutbetalingene som skjer via naturskadepoolen og skadereserver for uoppgjorte skader, skal differansen avsettes til et særskilt fond i selskapet som kun kan brukes til dekning av fremtidige naturskader. Premier og eventuelle fond administreres av hvert enkelt selskap.
Finans Norge har gitt meg et estimat over de siste fem årenes årlige premieinnbetalinger og skadeutbetalinger samt en oversikt med navn på medlemmene i Norsk Naturskadepool. Estimatet og oversikten over medlemsmassen følger vedlagt.
På bakgrunn av at Norsk Naturskadepool kun utlikner naturskadeerstatningen mellom forsikringsselskapene, har ikke Finans Norge tallmateriale om naturskadefondene i de enkelte selskapene. Fra Finansdepartementet har Justis- og beredskapsdepartementet tidligere fått oversendt et notat fra Finanstilsynet datert 19. juni 2014 hvor samlete naturskadefond for norske selskaper og utenlandske selskaper med filialer i Norge anslås å utgjøre 8 347 millioner kroner ved utgangen av 2013.

2 vedlegg til svar:

Lenke til vedleggene i pdf-format