Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:983 (2014-2015)
Innlevert: 15.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva er status på forbruket av midler til Bioordningen for 2015, hva er forventet økt etterspørsel som følge av økt ledighet og permitteringer, og hvordan vil statsråden styrke og promotere ordningen slik at bedrifter kan benytte lavkonjunkturtiden til kompetanseheving blant ansatte fremfor oppsigelser?

Begrunnelse

Gjennom tiltaket Bedriftsintern Opplæring kan virksomheter motta tilskudd til kompetanseheving og opplæring av egne ansatte ved større omstillinger eller lavkonjunkturer. Tiltaket er meget viktig for å forhindre utstøting fra arbeidslivet i slike perioder. Muligheten til ikke bare til å beholde men også styrke kompetanse i arbeidsstokken ruster bedrifter for fremtiden. Regjeringen varsler økt ledighet i tiden fremover. Allerede permitteres og sies folk opp, og ledigheten har pr nå steget til 4 %. Det er viktig med forebyggende tiltak for å hindre ledighet i tiden som kommer. Bioordningen er et treffsikkert tiltak i så måte.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Ved utgangen av april har Arbeids- og velferdsdirektoratet registrert 64 deltakere i gjennomsnitt per måned og et samlet forbruk av midler under ordningen bedriftsintern opplæring (BIO) på om lag 1 650 000 kroner. Etterspørselen og behovet for dette tiltaket hittil i år har vært begrenset, men kan nå være økende.
Utsiktene for den økonomiske utviklingen for 2015 er beskrevet i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Arbeidsmarkedet har blitt gradvis mindre stramt med lavere vekst i sysselsettingen og økt ledighet. Omstillinger i oljenæringen innebærer at mange må finne seg jobb i andre bransjer.
I lys av utviklingen på arbeidsmarkedet foreslår Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ytterligere 1000 nye tiltaksplasser for annet halvår.
I Revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslår Regjeringen også endringer i permitteringsregelverket som kommer både bedriftene og arbeidstakerne til gode. Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver reduseres fra 20 til 10 dager og dagpengeperioden under permittering økes fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
Innenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene vurderer Arbeids- og velferdsetaten regionalt og lokalt hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for å møte utfordringene i arbeidsmarkedet. Bedriftsintern opplæring kan være et godt virkemiddel for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer, og som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Det er innenfor årets budsjettramme rom for økt bruk av dette tiltaket i 2. halvår.