Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:985 (2014-2015)
Innlevert: 15.05.2015
Sendt: 15.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva er metoden ulike føretak reknar ut beleggsprosenten sin på, og er det denne metoden med tidlig teljing som ligg til grunn for SSB sine nasjonale tal og internasjonal statistikk?

Begrunnelse

Stavanger Universitetssjukehus har utfordring med høg beleggsprosent. Gjennom media har helseføretaket gjort det kjent at det har vore gjort feilberekningar når det gjeld beleggsprosent, slik at beleggsprosenten er mindre enn det ein før trudde. Bakgrunnen for dette er at dei no "tel" pasientar tidleg om morgonen i staden for på ettermiddagen som ein gjorde før. Tidleg om morgonen er det mindre pasientar til stades.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Beleggsprosent er ikke en nasjonal kvalitetsindikator. De regionale helseforetakenes og helseforetakenes praksis mht. å rapportere og bruke beleggsprosent i sin styring vil derfor variere. Formålet for å beregne beleggsprosent og metoden for å beregne denne er ulik i helseforetakene.
Jeg har forelagt spørsmålet om metode for beregning av beleggsprosent til de regionale helseforetakene og Statistisk sentralbyrå (SSB).
SSB publiserer ikke i dag statistikk for beleggsprosent. SSB leverer ut aggregerte tall for beleggsprosent på forespørsel. Nasjonale tall for beleggsprosent rapporteres også til OECD. SSB bruker følgende metode i sine nasjonal og internasjonale statistikk:

-Beleggsprosent = (Liggedager/Døgnkapasitet)*100
Liggedager hentes ut fra Norsk pasientregister og beregnes som utskrivningsdato – innskrivningsdato, når behandlingsnivået er døgnbehandling. Døgnkapasiteten innhentes årlig fra somatiske sykehus samt institusjoner i psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom SSBs statistikkskjema. Med døgnkapasitet forstås det maksimale antall overnattinger som er mulig innenfor sykehusets/institusjonens drift. Dersom sykehusene/enhetene registrerer i tråd med veiledningene, vil ikke tallene i SSB være påvirket av når på døgnet det gjøres tellinger.

Helse Sør-Øst RHF har innhentet informasjon fra sine helseforetak som viser at følgende beregning brukes:

-(Sum oppholdsdøgn i perioden*100)/(Døgnplasser * kalenderdøgn i perioden)
Helse Sør-Øst RHF viser likevel til at det er andre definisjoner som brukes internt i helseforetakene for styring og oppfølging. Eksempelvis beregner Akershus universitetssykehus HF pasientbelegg 2 ganger daglig kl. 0700 og kl. 2100, mens Oslo universitetssykehus HF bruker følgende metode: Gjennomsnittlig antall inneliggende pasienter kl. 0700 i perioden/ Gjennomsnittlig antall effektive senger i perioden.

Helse Vest RHF svarer at følgende metode brukes internt for å beregne beleggsprosent:

-Antall inneliggende pasienter på post kl. 0700/antall bemannede senger ("senger i bruk") på samme post innenfor samme døgn.
Årsaken til at tidspunktet kl. 0700 legges til grunn er at også dette tidspunktet blir brukt i beregning av kvalitetsindikatoren for korridorpasienter. Helse Vest RHF viser for øvrig til at det er gjort analyser i enkelte helseforetak ved å se på ulike måletidspunkter. I Helse Bergen HF viste det seg at pasientbelegget var relativt lavt kl. 0700 og telling kl. 1100 ga et mer dekkende bilde av pasientbelegget.
Helse Midt-Norge RHF viser til at det ikke benyttes noen standard metode for beregning av beleggsprosent ved helseforetakene i Helse Midt-Norge. Helse Midt-Norge RHF har innhentet informasjon som viser at innen Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF brukes følgende metode:
-(Faktiske liggedager/antall sengedøgn)*100.
For den daglige styring av virksomhetene bruker St. Olavs Hospital HF følgende metode for pasientbelegg:
-Antall innlagte pasienter/antall disponible senger.
Helse Nord RHF bruker to metoder for å beregne beleggsprosent. Den første måten er å telle antall klokketimer med pasientbelegg. Eksempelvis vil en sengepost med 10 senger og fullt belegg i en periode på 31 dager gi et belegg per time på (10*24*31) 7440 timer. Den andre måten er å beregne beleggsprosent i liggedager; definert som liggedager i valgt periode/senger (i bruk/normert) i valgt periode.
Kort oppsummert viser tilbakemeldingen fra de regionale helseforetakene at det er ulike måter å beregne beleggsprosent på, både innad i regionen og på tvers av regionene. For å få sammenlignbare tall bør man derfor bruke tall fra Statistisk sentralbyrå. Dersom sykehusene/enhetene registrerer i tråd med veiledningene, vil ikke tallene i SSB være påvirket av når på døgnet det gjøres tellinger.