Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:989 (2014-2015)
Innlevert: 15.05.2015
Sendt: 18.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Det er politisk avgjort at ansvaret for innkjøp og forvalting skal overførast frå Forsvarets logistikkorganisasjon via Forsvarssjefen til ein eigen etat i Forsvarsdepartementet.
Kva er rasjonale for denne avgjerda, og kvifor er ikkje Forsvarssjefen trekt inn i prosessen?

Begrunnelse

Aftenposten skriv 22. april at statsråden har avgjort at Forsvarssjefen skal fråtakast ansvaret for å handtere kjøp av våpensystem. Ifølgje Aftenposten er avgjerda teken utan at den militære leiinga er spurd. Forsvarssjefen er av Aftenposten sitert på følgjande: «Eg er overraska over avgjerda. Den baserer seg ikkje på ein fagmilitær anbefaling og eg har ikkje vært involvert i prosessen som ledet opp mot avgjerda.»

Tysdag 21. april sendte statsråden ut ei pressemelding der det står at «Regjeringa vil etablere ein eigen etat under Forsvarsdepartementet for å styrke materiellforvaltninga og materiellinvesteringane i forsvarssektoren.» Det sto også at: «Den nye etaten skal skiljas ut frå Forsvaret og vere direkte underlagt Forsvarsdepartementet.»
Dette må bety at Forsvarssjefen no mister ansvaret for handteringa av nesten ein tredel av Noreg sitt forsvarsbudsjett. FLO sitt budsjett var på nesten 13 milliardar, og materiellinvesteringar utgjør den desidert største delen.
Eit sentralt element for utvikling av den operative evna blir no fråteken Forsvarssjefen midt i ein prosess der han innan 1. oktober i år skal leggje fram forslag til korleis Forsvaret bør organiserast, strukturerast og bemannast.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. mai 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om rasjonalet bak beslutningen om å etablere en ny etat for innkjøp og forvaltning, og Forsvarssjefens deltakelse i prosessen.
I tiden som forsvarsminister har jeg vært opptatt av å effektivisere pengebruken innenfor forsvarssektoren. Det er satt i gang flere initiativ i forbindelse med dette. Ett av disse er å effektivisere og forbedre kvaliteten på materiellinvestering og materiellforvaltning.
Regjeringen har tatt en politisk prinsippbeslutning om å etablere en egen etat under Forsvarsdepartementet for å styrke den strategiske styringen av materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Den nye etaten skal etableres 1. januar 2016, organisert som et ordinært statlig forvaltingsorgan.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har vært gjennom flere utredninger og omstillinger siden den ble etablert i 2002. Størrelsen på organisasjonen har gått ned fra om lag 6 000 ansatte til om lag 3 100 i dag. FLO inneholder mange fagområder som er utfordrende å lede, spesielt innenfor de mange varierte og ofte langsiktige investeringsprosjektene.
Å etablere en egen etat for materiellinvesteringer og materiellforvaltning er ikke en ny tanke. Allerede i 2004 vedtok Stortinget et anmodningsvedtak der Regjeringen ble bedt om å utrede en ny etat under Forsvarsdepartementet med et helhetlig ansvar for den utøvende delen av Forsvarets investerings- og innkjøpsvirksomhet. I 2008 ble det gjennomført en omfattende utredning om FLO der anmodningsvedtaket ble lagt inn i mandatet. Det ble her gjennomført en vurdering av å opprette en egen etat for materiellinvesteringer og materiellforvaltning. Daværende regjering valgte ikke å gå videre med dette. Prosjektgruppen formulerte som en del av sin anbefaling en potensiell videreutvikling dersom den anbefalte modellen med en egen materiellenhet i FLO etter en tid ikke ville gi resultater. Da ville utskilling av materiellenheten være et alternativ.
I min tid som forsvarsminister har jeg tidvis brukt mye tid knyttet til materiellinvesteringer og materiellforvaltning. Det er viktig å effektivisere prosessene. Dette gjør jeg med å løfte disse fagområdene organisatorisk til en etat direkte underlagt departementet slik at den strategiske styringen av etaten dermed får kortere og mer effektive styringslinjer, noe som jeg mener kan øke kvaliteten på dette arbeidet.
Siden det er gjennomført mange utredninger om dette, har jeg ikke sett det som nødvendig å foreta enda en omfattende utredning.
Det er verdt å nevne at etableringen av den nye etaten vil bli gjort med en overføring av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben i FLO og en del av FLO stab. Det vil ikke være noen som mister jobben som en direkte følge av dette. Ansatte vil dermed også etter overføringen være statstjenestemenn, og faller inn under tjenestemannsloven og tjenestetvistloven. Fortsatt vil i underkant av 2000 av dagens om lag 3100 ansatte fortsette i FLO. FLO vil fortsatt ha ansvaret for vedlikehold, forsyning og nasjonal logistikkommando.
Jeg hadde den første samtalen med forsvarssjefen om planene i forhold til å etablere en egen materielletat i desember i fjor. Etter at Regjeringen fattet sin prinsippbeslutning i april 2015, har det blitt opprettet en prosjektgruppe for å legge planene for etablering av materielletaten. Prosjektgruppen ledes av Forsvarsdepartementet og har i tillegg deltakelse fra Forsvarsstaben og FLO. Det vil være bred involvering fra Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidet frem mot etableringen av materielletaten. Forsvarssjefen har fått i oppdrag å organisere den gjenværende delen av FLO på en hensiktsmessig måte i Forsvaret. Forsvarsdepartementet vil sørge for god koordinering mellom disse to prosessene.
Både i kraft av sin funksjon som min nærmeste militærfaglige rådgiver og i rollen som etatssjef vil forsvarssjefen fortsatt ha sterk påvirkning på investeringsprosessen og på materiellforvaltningen i Forsvaret. I valg av kapasiteter vil forsvarssjefens rolle forbli som i dag.