Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:990 (2014-2015)
Innlevert: 15.05.2015
Sendt: 18.05.2015
Besvart: 26.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): To bibelskoler har meldt ifra om at de ønsker å flytte virksomheten, men har fått beskjed fra Udir. om at de må søke. Udir. har signalisert at det kan ta tid å få søknadene behandlet. Dette er meget kritisk med tanke på inntak av elever til nytt skoleår. Flytting av slike skoler har tidligere kun blitt meldt til Udir., og sektoren har ikke blitt varslet om endrede rutiner.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en snarlig avklaring, slik at skolene kan gjennomføre flytting som planlagt?

Begrunnelse

To såkalte kapittel 4-skoler som har drevet i en årrekke, meldte på nyåret flytting slik praksis har vært for denne typen skoler tidligere. Udir. har imidlertid lagt til grunn at det må søkes om flytting. Skolene har derfor levert søknad i henhold til dette. Fylkeskommunen skal ikke uttale seg om søknaden ved flytting av slike skoler.
Tidligere meldinger om flytting har ikke medført slike forsinkelser. Vanlige søknader om oppstart og utvidelse av slike skoler har fulgt det vanlige mønsteret for behandling av godkjenninger med et års behandlingstid slik sektoren har vært kjent med.
KD skjerpet i februar 2011 per brev til Udir. inn kriteriene for godkjenning av nye skoler av denne typen betydelig. Udir. opplyser nå i samtale med disse skolene at dette brevet også skal gjelde ved spørsmål om flytting, uten at flytting er nevnt som vesentlig driftsendring i brevet (VOL § 17). Sektoren er ikke gjort kjent med ny praksis. Også året etter at brevet kom, fikk en skole godkjent flytting meget raskt på grunnlag av en melding, i tråd med tidligere praksis, uten søknad med dokumentasjon av samfunnets behov, ledig kapasitet ved tilsvarende skoler osv. Det har altså blitt innført en forvaltningsendring som skolene ikke har blitt gjort kjent med på forhånd.
Innskjerpingene i brevet fra 2011 er foretatt av forrige regjering, men har blitt grunnlag for en uforutsett og skjerpet praksis i dag. I tillegg til at det nå stilles krav om søknad, signaliserer Udir. nå at dette vil ta tid. Dette gjør det svært vanskelig å kunne tilby skoleplasser med en rimelig forutsigbarhet for søkerne. Skolene ser dessuten at ved behandling av spørsmålet om behov for nye skoler, ønsker Udir. å sammenligne behovet på nytt sted med andre kapittel 4-skoler i området. Da er det viktig å presisere at det i dette tilfellet er snakk om bibelskoler av ulik konfesjon.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kapittel 4 Diverse skoler i voksenopplæringsloven kom inn i loven i 2010, og regulerer skoler som ligger på nivå over grunnskoleopplæring. I dag er det godkjent 30 skoler etter kap. 4, av disse er det 20 bibelskoler. Godkjenningsordningen etter kap. 4 er skjønnsmessig og gir ingen rett til godkjenning. For å legge grunnlaget for en ensartet forvaltningspraksis ga departementet i 2011 en instruks til Utdanningsdirektoratet om hvilke momenter som skal inngå i den skjønnsmessige vurderingen. Det skal blant annet legges vekt på samfunnets behov for skolen, arbeidsmarkedets behov, etterspørselen etter tilbudet og eventuell ledig kapasitet ved tilsvarende skoler.
Det følger av fast forvaltningspraksis at kap. 4-skoler må søke om godkjenning av flytting utenfor fylket. Begrunnelsen for dette er blant annet at behovet for skolen i det området den søker etablering er et vesentlig moment når det vurderes om skolen skal godkjennes. Denne praksisen gjaldt også før departementets instruks av 2011.
De to bibelskolene Gå Ut Senteret og Smyrna Bibelinstitutt søkte i februar 2015 om godkjenning av flytting. Utdanningsdirektoratet tar sikte på å behandle disse søknadene i løpet av mai.