Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:991 (2014-2015)
Innlevert: 19.05.2015
Sendt: 19.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av utenriksminister Børge Brende

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Har utenriksministeren som mål å opprettholde Norges støtte til produktutviklingspartnerskap, og hvilke ambisjoner har utenriksministeren når det gjelder omfanget av støtten utover 2015?

Begrunnelse

Norge har i flere år støttet utvikling av vaksiner, legemidler og andre helsetiltak som er nødvendige for å bekjempe fattigdomsrelaterte og neglisjerte sykdommer, særlig gjennom sin støtte til produktutviklingspartnerskap (PDP).
I mange fattige samfunn er det ikke et reelt marked som kan garantere avkastning for investering gjort av privat sektor, og PDPene bidrar derfor til å fylle et gap når det gjelder utvikling av ny behandling, vaksiner og diagnostisering. Investeringer fra offentlige myndigheter er derfor kritisk for å sikre at forskning og utvikling innen helse kan komme de fattigste og mest sårbare befolkningene til gode.
I Afrika sør for Sahara, som er et prioritert område for Norge, blir jenter og kvinner oftere smittet av hiv enn gutter og menn. Det er 3-6 ganger større sannsynlighet for at jenter i alderen 16-19 i det sørlige Afrika blir smittet av hiv enn gutter i samme alder. Kvinner, jenter og andre sårbare befolkningsgrupper har et enormt behov for nye, billige og tilgjengelige helsetiltak som ikke bare adresserer hivforebygging, men også sikrer beskyttelse fra andre sykdommer som for eksempel malaria og tuberkulose.
Produktutviklingspartnerskap dekker i dag mange av disse områdene og fyller gapet mellom forskning innen offentlig sektor og ekspertisen hos private produktutviklere for å akselerere utvikling og tilgjengelighet til disse produktene og verktøyene til de som trenger de mest, uavhengig av deres mulighet til å betale. Norges nåværende støtte til fem ulike produktutviklingspartnerskap går ut 31. desember 2015.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge støtter en rekke internasjonale produktutviklingspartnerskap som arbeider for å utvikle nye vaksiner og legemidler som ikke har et kommersielt marked.
Produktutviklingspartnerskapene bringer sammen farmasøytisk industri og akademiske forskningsmiljøer. De får tilskudd fra en rekke land, næringsliv og private stiftelser til å forbedre diagnostiske metoder, legemidler og vaksiner for å bekjempe hiv og aids, tuberkulose, malaria og andre neglisjerte tropiske sykdommer som rammer fattige mennesker i utviklingsland. Samlet for perioden 2001-2015 har støtten til produktutviklingspartnerskapene utgjort vel 400 mill. kroner. Norad har engasjert Nasjonalt folkehelseinstitutt til å gjennomgå samarbeidet. Folkehelseinstituttet skal gi faglige vurderinger av resultatene som er oppnådd og dessuten anbefalinger for innretning og omfang av eventuell videre støtte til produktutvikling etter 2015. Ambisjon om omfang og innretning av støtten til utvikling av vaksiner, legemidler og andre helsetiltak som er nødvendige for å bekjempe fattigdomsrelaterte og neglisjerte sykdommer og smittsomme sykdommer vil utformes med basis i den gjennomgangen som det er referert til ovenfor. UD støtter utvikling av hiv-vaksiner gjennom det internasjonale aidsvaksineinitiativet (IAVI). Ingen vaksinekandidater har vist tilstrekkelig effekt, og mer forskning er nødvendig. Vi støtter utvikling av mikrobisider (et vaginalt produkt som skal forhindre seksuell overføring av hiv-viruset) gjennom det internasjonale partnerskapet for mikrobisider (IPM). Om produktet viser seg å være effektivt, vil det gi kvinner i utviklingsland mulighet til å beskytte seg mot hiv-smitte. Vi støtter også utvikling av vaksine mot tuberkulose gjennom tuberkulosevaksine-initiativet (TBVI), utvikling av nye legemidler mot malaria gjennom Medicines for Malaria Venture (MMV), og bedre behandlingsformer for afrikansk sovesyke gjennom Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi). Jeg vil også vise til andre støtteordninger med formål å gi fattige land tilgang til vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr. En hovedplattform for støtte til forskning og innovasjon med deltagelse av norske forskningsmiljøer er Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). Støtten til GLOBVAC har blant annet bidratt til testing av en vaksine mot Ebola. Legemiddelordningen UNITAID arbeider for økt tilgang for fattige land til farmasøytiske produkter til forebygging, diagnostisering og behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria.